Bolagsordning för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, 556530-5868

§ 1. Företagsnamn

Bolagets firma är Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm(län), Stockholms (kommun).

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att, direkt och indirekt, bedriva försäljning inom energibesparande produkter samt produkter som befrämjar boendemiljön, såväl hälsa som komfort och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 16  000 000 och högst 64 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Lägst 160 000 000 stycken och högst 640 000 000 stycken aktier. Alla aktier ska vara av samma serie.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till Årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom annons i Post&Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig på bolagets webb-plats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska aktieägare vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållanden 5 vardagar före stämman, dels göra anmälan hos Bolaget den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare i förväg anmält antalet biträden till Bolaget. Sådan anmälan ska göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämma ska vara gjord.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
 8. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen och
 10. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 12. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1 479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen

Denna Bolagsordning antogs vid en extra bolagsstämma 2021-05-10.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga