Aktien

Följ aktiens utveckling på NGM.se

Aktiekapitalets utveckling sedan bolagets grundande

År Datum Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
1996 3/20/96 Nybildning 2 000 2 000 200 000,00 200 000,00 100,00
2010 7/20/10 Nyemission 20 000 22 000 2 000 000,00 2 200 000,00 100,00
2011 10/29/11 Minskning aktiekapital 22 000 -1 800 000 400 000,00 18,18
2012 3/12/12 Nyemission 75 000 97 000 1 363 635,00 1 763 635,00 18,18
2014 1/23/14 Nyemission 72 464 169 464 1 317 526,25 3 081 161,25 18,18
2014 4/29/14 Minskning aktiekapital 169 464 -1 472 635 1 608 526,25 9,49
2014 6/3/14 Minskning aktiekapital 169 464 -1 100 134 508 392,00 3,00
2014 12/9/14 Nyemission 28 248 197 712 84 744,00 593 136,00 3,00
2014 12/10/14 Nyemission 62 992 260 704 188 976,00 782 112,00 3,00
2015 8/22/15 Nyemission 521 408 782 112 1 564 224,00 2 346 336,00 3,00
2016 3/17/16 Nyemission 2 237 272 3 019 384 6 711 816,00 9 058 152,00 3,00
2016 3/11/16 Minskning aktiekapital 3 019 384 -7 548 460 1 509 692,00 0,50
2016 8/12/16 Nyemission 932 500 3 951 884 466 250,00 1 975 942,00 0,50
2016 12/22/16 Nyemission 375 000 4 326 884 187 500,00 2 163 442,00 0,50
2017 8/9/17 Nyemission 166 666 4 493 550 83 333,00 2 246 775,00 0,50
2017 8/11/17 Nyemission 1 442 294 5 935 844 721 147,00 2 967 922,00 0,50
2018 6/14/18 Nyemission 5 428 609 11 364 453 2 714 304,50 5 682 226,50 0,50
2018 9/5/18 Minskning aktiekapital 11 364 453 11 364 453 -5 114 004 568 222,65 0,05
2018 9/5/18 Apportemission 102 280 077 113 644 530 5 114 003,85 5 682 226,50 0,05
2018 9/5/18 Sammanläggning (1:10) -102 280 077 11 364 453 5 682 226,50 0,50
2019 2/19/19 Apportemission 725 060 12 089 513 362 530,00 6 044 756,50 0,50
2020 10/13/20 Nyemission 12 089 513 24 179 026 6 044 756,50 12 089 513,00 0,50
2020 10/13/20 Minskning aktiekapital -6 044 757 6 044 756,50 0,25
2020 11/30/20 Nyemission 3 000 000 27 179 026 750 000,00 6 794 756,50 0,25
2021 5/12/21 Stundande nyemission 20 384 268 47 563 294 5 096 067,00 11 890 823,50 0,25
2021 6/24/21 Riktad emission garanter 1 739 130 49 302 424 434 782,50 12 325 606,00 0,25
2021 7/1/21 Apportemission 96 334 920 145 637 344 24 083 730,00 36 409 336,00 0,25
2021 7/1/21 Riktad emission (kvittning) 47 108 434 192 745 778 11 777 108,50 48 186 444,50 0,25
2021 7/1/21 Minskning aktiekapital 192 745 778 -28 984 155,90 19 202 288,60 0,0996250
2021 7/20/21 Riktad emission 15 666 666 208 412 444 1 560 790,83 20 763 079,43 0,0996250
2021 10/27/21 Optionsinlösen serie TO1 11 352 599,0 219 765 043,0 1 131 002,11 21 894 081,54 0,0996250
2021 10/27/21 Optionsinlösen serie TO3 637 682,0 220 402 725,0 63 529,04 21 957 610,58 0,0996250
2022 5/14/22 Optionsinlösen serie TO2 10 828 711 231 231 436 1078 809,80 23 036 420,37 0,0996249
2022 5/14/22 Optionsinlösen serie TO4 608 336 231 839 772 60 605,44 23 097 025,82 0,0996249
2022 5/24/22 Riktad emission (TO2 Garant) 3 311 885 235 151 657 329 946,38 23 426 972,20 0,0996249

SENS aktiekapital är per periodens utgång fördelat på 235 151 657 aktier med ett kvotvärde om 0,099 kr per aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på Nordic Growth Market NGM SME sedan den 23 augusti 2016 under kortnamnet SUST och med ISIN-kod SE0011643980.

Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. Alla aktier har samma rösträtt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Bolagsstämma kan dock besluta om riktade emissioner utan företrädesrätt för befintliga aktier. Bolagsstämma kan också fatta beslut om bemyndigande till styrelsen om att besluta om emissioner. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation.

Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear. Aktiens ISIN-kod är SE0011643980 Aktiekapitalets utveckling från och med 2011 framgår i tabellen ovan.

Personaloptionsprogram

På årsstämman beslutades det om att erbjuda anställda att handla teckningsoptioner, totalt 14 000 000 teckningsoptioner, varav maximalt 1 000 000 optioner per person. Teckningsperioden för optionerna är 15 maj till 15 juni 2025.

Teckningsoptionsprogram

SENS har inga andra utestående optionsprogram mer än det som erbjuds till de anställda som nämnts ovan.

Konvertibla förlagslån

Den 15 februari meddelade SENS att bolaget har säkerställt finansiering genom konvertibelt lån om 17 MSEK. Löptiden för det konvertibla lånet är från 15 mars till 30 juni 2023 med en konverteringskurs om 35 öre/aktie.

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och de senaste 5 åren har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsdagen för utdelning är införd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Bemyndiganden

Styrelsen har blivit bemyndigad att till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission om upp till 10 mkr med ett aktiepris om lägst 25 öre per aktie.

Lock up avtal

Det saknas i dag lock up avtal.

Handel med aktien

Handeln med aktien sker på NGM SME med ISIN-kod aktie SE0011643980 under kortnamnet SUST.

Nordic SME

Bolagets aktier handlas på Nordic SME under kortnamnet SUST. Handeln i Bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

På Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“.

Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning.

Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

Mentor

Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som Mentor på Nordic SME. Eminova har följande kontaktuppgifter:
Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga