Energimarknad

Nedan beskrivs de tre primära energimarknader som är av intresse för energilager på den Svenska/Nordiska marknaden. Vill ni veta mer om dessa marknader och hur er anläggning kan nyttja dessa, kontakta oss!

Frekvensreglering

Frekvensreglering är en typ av stödtjänst som hjälper till att stabilisera frekvensen på det svenska elnätet. Frekvensen på elnätet är en funktion av balansen mellan produktion och konsumtion av energi där 50,0 Hz innebär perfekt balans mellan produktion och konsumtion. När konsumtionen är större än produktionen av energi minskar frekvensen och om produktionen är större än konsumtionen av energi ökar frekvensen. Denna balans måste hela tiden hållas inom ett smalt spann för att inte leda till negativa effekter för energisäkerheten.


Svenska Kraftnät är den myndighet som ansvarar för att bibehålla frekvensen på elnätet i Sverige och de har skapat ett flertal olika marknader för frekvensreglering med olika krav på aktiveringstid, uthållighetstid och med olika frekvensintervall de aktiveras inom. Frekvensmarknaderna delas in i två grupper:

• Frekvenshållningsreserv: FFR, FCR-D upp och ned samt FCR-N vars uppgift är att stabilisera frekvensen vid en avvikelse från det normala och därigenom minimera risken att frekvensen avviker ytterligare.

• Frekvensåterställningsreserv: aFRR och mFRR ska återställa frekvensen till sitt normala värde på 50,0 Hz efter en avvikelse.

Frekvensreglering
Mätinstrument för el

Genom att aktivera ett energilager så som batteri eller underjordiskt energilager mot dessa marknader får leverantören betalt av Svenska Kraftnät per aktiverad effekt, samt per aktiverad energi på vissa marknader. Då vissa av dessa marknader aktiveras relativt sällan, som genomsnitt endast någon minut per timme, används energilagringsresursen sparsamt under aktiveringstimmarna. För att en energilagringsresursen ska kunna aktiveras på frekvensregleringsmarknaderna i Sverige måste den först genomgå en förkvalificeringsprocess mot Svenska Kraftnät och kan efter godkännande buda ut sin kapacitet på timbasis på de ovanstående marknaderna.

Energi Arbitrage

Energi arbitrage innebär att köpa energi när den är billig och sedan sälja den dyrare. Då energipriset för hela nästkommande dag fastställs dagen innan går det att veta vilka timmar priset kommer vara högre och lägre.

Genom att ladda sitt energilager (köpa energi) när priset är lågt och sedan ladda ur det (sälja energi) när priset är högre kan en aktör generera intäkter. Då det inte går att uppnå 100 % verkningsgrad (effektivitet) hos energilager, alltså att 1 kWh energi in blir till 1 kWh ut, är verkningsgraden en viktig aspekt att ta i beaktning.

Desto högre verkningsgrad energilagret har desto lägre blir kostnaderna för att ladda upp det. Vissa förslagna typer av energilager har en effektivitet på endast cirka 35 % vilket innebär att det krävs 2.9 kWh laddning för att uppnå 1 kWh urladdning. Med en högre verkningsgrad krävs det mindre energi för laddning vilket minskar kostnaderna och därigenom gör det enklare att uppnå lönsamhet.

Energi Arbitrage

Peak Shaving

Peak shaving innebär att man utnyttjar ett energilager, ofta batterier, för att minska effekttoppar i en fastighet eller en industri. Då många större konsumenter idag betalar höga effektavgifter på sitt högsta uttag finns det goda möjligheter att minska dessa kostnader med hjälp av peak shaving.

Effektkostnader ser olika ut hos olika elbolag men vanligt är att konsumenten betalar en effektkostnad på dennes högsta uttaget varje månad. Detta innebär att om en anläggning använder till exempel 1000 kW under endast en timme under en månad baseras anläggningens effektavgift på denna timme, den så kallad toppeffekten.Eftersom avgiften baseras på ett fast pris per toppeffekt ökar kostnaderna linjärt med högre toppeffekt.

Genom att minska energikonsumtionen under topp-konsumtionstimmar med hjälp av ett energilager kan dessa avgifter minskas kraftigt. Ytterligare besparingar kan uppnås ifall anläggningen får en lägre fast elavgift på grund av de minskade effektuttagen samt ifall mindre energi köps under högre elpris-timmar.

Peak Shaving
   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga