SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolags vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad vilka är NASDAQ Stockholm och NGM Equity.

Sustainable Energy Solutions omfattas därmed inte formellt av svensk kod för bolagsstyrning.