Företrädesemission 2021

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av units om 14,1 MSEK.

För att finansiera den fortsatta utvecklingen och möta en kraftigt växande efterfrågan har SENS beslutat att finansiera expansionen genom en emission av units.

SENS har som mål att bli Europas ledande leverantör av terminska energisystem. Med denna långsiktiga kapitalanskaffning står Bolaget bättre rustade än någonsin för att göra verklighet av sin vision. Bland annat dubblar SENS bemanningen på konsultsidan och inom borrverksamheten utökar Bolaget sin kapacitet och maskinpark för att möta den ökade efterfrågan på Bolagets energilösningar. Satsningarna kommer ytterligare stärka SENS förmåga att bygga klimatsmarta och hållbara energilösningar som ger Bolagets kunder största möjliga energibesparingar. Detta tillsammans med SENS lönsamhetsfokus och ett ökat försäljnings- och marknadsarbete, med bibehållet fokus på att effektivisera och strömlinjeforma koncernen, skall leda till att Bolaget blir Europas ledande leverantör av terminska energisystem.

Företrädesemissionen säkerställs till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För fullständiga villkor och övrig information om företrädesemissionen hänvisas till Informationsmemorandumet. Partner Fondkommission är finansiell rådgivare till SENS i företrädesemissionen.

Kort om SENS

SENS är en heltäckande energipartner som tillhandahåller klimatneutrala och hållbara energilösningar och tjänster för fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Bolagets specialisering inom termiska energisystem tillsammans med dess kunskap inom både fjärrvärme och fjärrkyla gör att Bolaget kan erbjuda marknaden unika och kundanpassade lösningar för energiförsörjning.

Bolaget har etablerade och återkommande kunder inom hela Sverige, vilka i huvudsak utgörs av energibolag, fastighetsägare och kommuner. Bland SENS kunder återfinns exempelvis Catena Fastigheter, Fortum Oslo Varme och AMF Fastigheter.

Intervju i samband med företrädesemissionen

Inför företrädesemissionen gjordes en sitdown intervju med SENS VD Calle Wellenius. I intervjun som ni kan se nedan berörs företrädesemissionen och Calle svarar på frågor om Bolaget.

Emissionsvillkor i sammandrag

Emissionsvolym: 14,1 MSEK

Teckningskurs: 2,07 SEK per unit motsvarande 0,69 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 februari – 26 februari 2021

Hur tecknar jag units i SENS företrädesemission?

Teckningsanmälan för nedladdning hittar du här.

Informationsmemorandum för nedladdning hittar du här.

Är du kund hos Avanza kan du teckna direkt via Avanzas hemsida.

Är du kund hos Nordnet kan du teckna direkt på Nordnets hemsida.

Alternativt skriva ut teckningssedeln ovan, fylla i uppgifterna, scanna och maila den till emissioner@partnerfk.se. Vid anmälan överstigande 15 000 EUR ska även kopia på ID-handling bifogas.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga