Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

17 februari 2022, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelsen är uppdaterade med förtydligade villkor för punkt 7.   Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 mars 2022 kl 18:00 på Cardellgatan 1 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA SAMT ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 25 februari 2022,

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 1 mars 2022, då sådan införing ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om konvertibelt lån
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om riktad emission om upp till 10 miljoner kronor
  8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Mikael Odenberg väljs till ordförande för stämman

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 3. Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Göran Hult justerar protokollet jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 6. Beslut om konvertibelt lån

Styrelsen föreslår att Bolaget upptar ett konvertibelt lån om 17 MSEK för att säkra upp finansiering för den expansionsfas för den nya delen av verksamheten Pumped Hydro Storage. Det konvertibla lånet har en uppläggningsavgift om 2,0 procent och löper med en årsränta om 10 procent och förfallodag 30 juni 2023. Konverteringskursen är 0,35 SEK/aktie. Det konvertibla lånet ges av en mindre grupp investerare, bland dem bolagets huvudägare Stortorget Assets AB (5 MSEK), Wilhelm Risberg (4 MSEK) och Fredrik Lundgren (4 MSEK). Aktiekapitalet kan komma att öka med maximalt 5 463 954,12 SEK och antalet aktier kan komma att öka med maximalt 54 845 238 till följd av det konvertibla lånet. Bolagets största ägare Stortorget Assets AB kvittar 4,95 MSEK av sitt aktieägarlån mot konvertibler enligt ovan satta villkor, detta belopp är inräknat i det totala beloppet om 17,0 MSEK.

Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om riktad emission om upp till 10 miljoner kronor

Styrelsen ser att det kan bli aktuellt ytterligare expansion och ber om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om riktad emission om upp till 10 miljoner kronor fram till den 30 juni 2023. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Cardellgatan 1, 114 36, Stockholm, eller via e-post till lise.toll@sens.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på https://www.sens.se/17/43/bolagsstammor/ senast två veckor efter att frågan kommit bolaget tillhanda. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.sens.se , senast två veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______________________

Stockholm den  17 februari 2022

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 07.00. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga