SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

Allmänna villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 samt TO 4

Bolaget har två teckningsoptionsprogram utestående. Teckningsoptionerna av serie TO4 har samma villkor som teckningsoptionerna av serie TO2 med den skillnaden att teckningsoptionerna av serie TO 4 inte upptas på handel på NGM Nordic SME.

Anmälningsperiod: 18 – 31 mars 2022

Antal teckningsoptioner: 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 159 420 av serie TO 4, totalt antal teckningsoptioner 14 748 932.

Teckningskurs: bestäms med ledning av 10 dagars volymägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om 25%. Teckningskursen kan dock som lägst uppgå 0,25 SEK per ny aktie och högst 1,05 SEK per aktie.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 2 respektive TO 4? Förvaltarregistrerade innehav Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna