SENS publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2024

14 maj 2024, kl 17:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2024. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (www.sens.se) samt som bifogad fil.

2024-01-01 – 2024-03-31 (första kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 077 Tkr (292)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 246 Tkr (-5 640), ett försämrat resultat med 606 Tkr jämfört med motsvarande period förra året.
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBTIDA) uppgick till -4 370 Tkr (-2 608), ett försämrat resultat med 1 762 Tkr jämför med tidigare period.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,02)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 136 Tkr (-1 657)


Kommentar från Henrik Boman:
Under de första månaderna av 2024 har SENS fortsatt att orientera sig i en dynamisk energimarknad, präglad av ett växande behov för förnybar energi och ökad efterfrågan på effektiva energilagringslösningar. Denna utveckling bekräftar SENS engagemang och dess förmåga att leverera anpassningsbara och effektiva energisystemslösningar. Vikten av att strategiskt positionera energilagring som en metod att optimera kraftnät, blir alltmer tydlig.

Den ökande andelen variabel förnybar energi (VRE) kräver robusta lagringssystem för att mildra utmaningarna med nätintegration, som blir allt vanligare i takt med att intermittenta energislag som vind- och solenergi utgör en större del av energimixen. På global nivå är behovet av effektivare energilagring kritiskt, och investeringar i både korttids- och långtidslagring har visat sig vara avgörande för att kunna hantera dessa fluktuationer och stärka nätets kapacitet och driftsäkerhet.

Det ligger i SENS strategi att integrera olika former av energilagring, från stationära batterier till underjordisk pumpkraftslagring. Det ger SENS möjlighet att anpassa produktportföljen efter marknadens dynamiska utveckling och efterfrågan. Denna flexibilitet är central för SENS fortsatta förmåga att leverera pålitliga och hållbara energilagringslösningar.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 17:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga