Kallelse till årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

22 maj 2024, kl 14:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”Bolaget”), org.nr. 556530-5868, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2024 kl. 11:00 på Birger Jarslgatan 58, 114 29 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 juni 2024, och
 • anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 18 juni 2024 skriftligen till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 076-105 13 10 eller per e-post info@sens.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 14 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 18 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.sens.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 235 151 657 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om följande:
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
   2. dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att ett styrelsearvode om 40 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande och att 40 000 kronor per år ska utgå vardera till styrelseledamöterna.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och i förekommande fall av revisor (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår omval av Hans Andréasson, Håkan Dahllöf, Mathias Edstedt, Göran Hult och Claes Frykstrand som ordinarie ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans Andréasson.

Vidare har styrelsen föreslagit att auktoriserade revisor Johan Kaijser omväljs till Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 10 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 40 000 000 nya aktier vid full teckning eller full konvertering. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm, samt på Bolagets hemsida www.sens.se senast tre (3) veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2024

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024 kl 14:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga