SENS ingår garantiåtaganden i samband med nyttjande av teckningsoptioner TO2 och TO4 för att teckna aktier

31 mars 2022, kl 16:26 | Regulatoriskt pressmeddelande

I samband med den pågående anmälningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 och TO4 har Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 1,0 MSEK. Detta innebär att teckningsoptionerna till 27% är säkerställda, motsvarande 4 000 000 aktier.

Garantiåtagande avseende TO 2 och TO 4

SENS har, erhållit garantiåtaganden motsvarande högst 27 procent av det totala belopp som bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO4. Detta motsvarar ett åtagande om högst cirka 1,0 MSEK och innebär att parterna förbinder sig att, i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande – dock maximalt till ett värde om 1,0 MSEK. Aktiverande av garantiåtagandet är förutsatt styrelsebeslut om riktad nyemission av aktier, avseende motsvarande belopp till en kurs om 0,25 SEK per aktie. Ett sådant beslut fattas med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 7 mars 2022 och kommer att fattas efter att nyttjandegraden fastställts. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning.

Villkor i sammandrag:

Anmälningsperiod: 18 mars – 31 mars 2022.

Antal teckningsoptioner: 13 589 512 av serie TO 2 samt 1 159 420 av serie TO 4

Teckningskurs: Innehavare av optioner av serie TO 2 och TO 4 äger rätt att för varje option teckna en ny aktie i SENS till kurs 0,25 SEK.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO4 tillförs SENS 3 687 233 SEK före emissionskostnader.

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-31 kl 16.25.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga