SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

20 november 2020, kl 14:17

· Nettoomsättning minskade till 22,3 (29,7) · Rörelseresultat uppgick till -4,7 (-5,4) · Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (-6,5) · Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,54) Väsentliga händelser under rapportperioden · Tecknat avtal med Catena fastigheter om värmeåtervinning i kvarteret Mappen · Genomfört företrädesemission, vilken garanterats av huvudägarna · Sens har avyttrat verksamheten ”färdig värme” till Meus Liberi Tripudium AB · SENS har inlett en fusionsplan för att fusionera ihop ett antal dotterbolag · Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset Händelser efter Rapportperioden SENS har efter rapportperioden · Slutfört företrädesemissionen · Påbörjat en kvittningsemission för att avlasta bolagets balansräkning och frigöra likviditet · Tecknat avtal med Uttran

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument