SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS offentliggör slutligt utfall i avseende på förvärvet av Pumped Hydro Storage

7 juni 2021, kl 17:21

Genom apportemissionen PHS kommer att bli ett eget affärsben inom SENS och fortsätta utveckla sin vattenkraftslösning för energilagring i gruvor och bergrum. Genom förvärvet stärks därmed SENS med ytterligare en teknologi för energilagring och kan i större utsträckning erbjuda sina kunder skräddarsydda lösningar för just deras energiförsörjningsystem.

Den 25 maj 2021 offentliggjorde Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) att SENS erbjudande till aktieägarna i Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) accepterats av aktieägare representerandes 99,35 procent av aktierna i PHS, innebärande att det sista villkoret för transaktionen var uppfyllt och att förvärvet kommer slutföras. I syfte att ge de aktieägare i PHS som inte accepterat erbjudandet ytterligare en möjlighet att acceptera erbjudandet beslutade styrelsen att förlänga acceptfristen till och med den 7 juni 2021.

Under den förlängda acceptfristen har samtliga kvarvarande aktieägare i PHS accepterat erbjudandet, innebärande att SENS kommer förvärva samtliga 106 920 aktier i PHS. Erbjudandet innebar att aktieägarna i PHS för en (1) aktie i PHS, oavsett aktieslag, erbjuds 901 nyemitterade aktier i SENS, innebärande att aktieägarna i PHS kommer erhålla totalt 96 334 920 aktier i SENS. Därutöver kommer 47 108 434 nya aktier att emitteras i den kvittningsemission som också beslutades på extra bolagsstämman den 10 maj.