SENS publicerar årsredovisning för 2022

9 maj 2023, kl 15:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för helåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida https://www.sens.se/17/34/finansiella-rapporter/.

Årsredovisningen kan hämtas från bolagets hemsida https://www.sens.se/17/34/finansiella-rapporter/ eller beställas hos Bolaget och distribueras per post till de aktieägare som så begär.

I revisionsberättelsen för 2022 kommenterar revisorn följande:

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar mina uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen och informationen under rubriken Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 15:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga