SENS summerar 300 dagar med VD Henrik Boman

18 april 2023, kl 12:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) summerar idag de första 300 dagarna med Henrik Boman som VD.

Henrik Boman, VD SENS, kommenterar:

”SENS genomför en transformering av Bolaget med fokus på framtidens energisystem. 300 dagar har passerat sedan jag tillträdde som ny VD; tillsammans med både styrelsen och teamet intensifierar vi nu affärsutvecklingen ytterligare i Bolaget. Samtidigt arbetar vi med uppbyggnad och förstärkning av organisationen med ny mycket kompetent personal inom våra tre verksamhetsområden; sol, batteri och gruva. Med denna organisationsförstärkning kommer SENS att vara än mer aktiv i allt större projekt inom och utom landets gränser.

Rådande energikrisen har prövat vårt energisystem och resulterat i skenande elpriser. Slutsatsen är tydlig, energieffektivisering och lagring av förnybar energi är väsentligt för det framtida samhället; inte minst utifrån den ökande elektrifieringen. Vi är fast beslutna att vara en ledande aktör i utvecklingen av framtidens energisystem.

SENS pågående transformation med vår strategiska inriktning är att rusta Bolaget och möta den ökade efterfrågan på energilagringslösningar. Vi har fokuserat på att genomföra vår förändringsplan och transformationen kommer att fortsätta prägla vårt arbete framöver. Detta gör vi genom att fortsätta utveckla projektportföljen, vilket har varit mitt största fokus sedan jag tillträdde för 300 dagar sedan. Under mina ytterligare 150 dagar som VD för SENS har vi byggt vidare på Bolagets produktportfölj, både i Sverige och utomlands.

I Sverige har vi arbetat med energiklustret i Filipstads kommun. I december fattade kommunstyrelsen ett positivt beslut om arrendefrågan gällande solpark och batterilagring, resulterades i ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende ett nytt projekt som kombinerar en solcellspark och batterilösning. Projektet, strax söder om Filipstads industriområde, kommer att omfatta 23 hektar med en kapacitet på 20 MW solenergi och 25 MW batterilagring. Vi gläds åt att få tillföra miljövänlig och förnyelsebar energi till regionen, samtidigt som vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Filipstads kommun.

Vi har inlett förundersökningen av Värmlandsbergsgruvan. Gruvan har god potential att omvandlas till en storskalig energilagringsanläggning; optimala förutsättningar i närområdet tillåter oss att forma ett energikluster. Processens första del inkluderade aktiviteter i form av vattenprover och filmning med Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV), vilka kommer att utgöra underlag för tillståndsansökningar och miljöteknisk förstudie.

Två signerade avsiktsförklaringar kommer ha betydelse för projektet vid Värmlandsbergs-gruvan. Den ena avsiktsförklaringen är med ett globalt europeiskt industriföretag av kompressorer. Vi är övertygade att industriföretagets produkter kommer hjälpa oss i våra framtida projekt, men framför allt kommer det initialt ha en stor betydelse för projektet vid Värmlandsbergsgruvan. Vidare har vi signerat en avsiktsförklaring med vattenreningsföretag Clearwell som arbetar med rening av vatten för industrier. Clearwell kommer spela en värdefull roll genom att tillhandahålla vattenreningssystem till det pågående projektet i Värmlandsbergsgruvan. Tillsammans delar vi samma syn på hållbarhet och miljö, och med deras högteknologiska teknik kan vi bedriva vår förstudie som planerat och på sikt – efter vederbörliga tillstånd - vid behov släppa ut renat gruvvatten i omgivande recipienter utan negativ påverkan på ekosystemet eller miljön.

Utöver våra projekt i Sverige har vi även gjort framsteg på den internationella marknaden. Sedan en tid tillbaka har samarbetet med det tjeckiska gruvbolaget DIAMO pågått och SENS har undersökt möjligheterna att anlägga en underjordisk pumpkraftsanläggning i Rožná, Tjeckien. Resultaten från förstudien var positiva och tyder på att de projektspecifika egenskaperna uppfyller de tekniska villkoren för att omvandla Rožná-gruvan till en underjordisk pumpkraftsanläggning. Nästa steg i processen är att få möjlighet att inleda en grundligare förstudie för att fortsätta analysen i nära samarbete med DIAMO.

SENS har även tagit ett stort steg in på den spanska marknaden utifrån partnerskap med det spanska ingenjörsbolaget Bloquetech, som syftar till att tillsammans med Bloquetech identi-fiera, undersöka och genomföra utvecklingsprojekt. Genom partnerskapet får vi både starkare lokalkännedom och ytterligare resurser som kommer att vara avgörande för att hitta nya affärsmöjligheter i Spanien.

Samtliga ovannämnda avtal går i linje med Bolagets transformation och vad vi avser att göra. Avtalen har resulterat i en ökad kommersialiseringstakt och i slutändan kommer det resultera i en skalbarhet som stärker SENS.

Slutligen - våra insatser inom fossilfri energiproduktion har blivit uppmärksammade utöver LDES Council. SENS har valts ut som ett av 108 startups på Swedish Climate Startup Map, ett nytt initiativ som syftar till att lyfta fram startups som utvecklar innovationer för att påskynda övergången till en grön ekonomi. Projektet leds av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP och Sting och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

SENS möjliggör övergången till en fossilfri energiproduktion. Möjligheten att kombinera lönsamhet med att minska klimatpåverkan är den naturliga och självklara vägen fram för SENS. Jag är mycket stolt över de framsteg som vi har gjort och ser framemot att bygga vidare på vår projektportfölj – för att skapa mervärde för våra kunder och aktieägare.”

För ytterligare information kontakta:

Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2023 12:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi, UPHS och batterier, med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga