SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 4 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

19 februari 2020, kl 20:30

1 januari – 31 december 2019 · Nettoomsättningen ökade till 97,2 MSEK (41,1) · Rörelseresultatet uppgick till -33,5 MSEK (-22,7) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -37,5 MSEK (-24,5) · Resultat efter skatt uppgick för perioden till -37,0 MSEK (-29,7) · Resultat per aktie uppgick till -3,06 SEK (-3,28) · Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas 1 oktober – 31 december 2019 · Nettoomsättningen ökade till 22,5 MSEK (15,2) · Rörelseresultatet uppgick till -10,5 MSEK (-11,2) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -11,6 MSEK (-11,7) · Resultat efter skatt uppgick för perioden till -11,1 MSEK (-16,9) · Resultat per aktie uppgick till -0,92 SEK (-1,47)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Avyttring av SENS privatkundsdel (Energikomfort)
  • Integrering och samordning av verksamheter
  • Ökad orderstock
  • SENS har under perioden erhållit lån från MLT, bolagets huvudägare, om totalt 5,5 MSEK.

Händelser efter Rapportperioden

  • SENS har efter årsskiftet erhållit lån från MLT, bolagets huvudägare, om totalt 3,5 MSEK
  • SENS är sedan 2020-02-14 är omnoterade hos Nordic SME (NGM)

Länkade dokument