SENS har tecknat ett avtal om att exklusivt få undersöka förutsättningarna för ett pumpkraftverk i Värmlandsbergsgruvan.

25 maj 2022, kl 10:54 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS") har ingått 36 månaders exklusivitetsavtal med markägare till Värmlandsbergsgruvan i Filipstad, om att utvärdera förutsättningarna för att konstruera ett fullskaligt pumpkraftverk om ca 10-20 MW. Exklusivitetsavtalet stipulerar också möjlighet till arrendeavtal om 30år + 30 års förlängningsoption vid exklusivitetsperiodens slut. Nedan följer mer information.

Det har blivit uppenbart att tillförseln av intermittent förnybar kraft till det svenska elnätet på sikt kommer innebära problem om den inte kan kompletteras med stabiliserande baskraft. Sådan kraft kan vara tex vattenkraft eller kärnkraft, men bägge energislagen är idag bristvaror. SENS uppfattning är att den snabbaste och effektivaste lösningen på problemet är energilagring, och då speciellt i pumpkraftverk.

Under en period har SENS därför, som tidigare meddelats, letat efter svenska gruvor lämpliga för detta ändamål, i samarbete med Filipstads kommun och Veidekke. Ett speciellt fokus har lagts på Filipstads regionen, där kommunen varit mycket intresserad av att utröna möjligheterna för förnyelsebar energi och energilagring. Även regionen har uttryckt ett stort intresse för energilagring och utvecklingen av förnybar energiproduktion.

En viktig del av detta är att hitta platser som lämpar sig för olika former av förnyelsebar energi, och då speciellt gruvor för pumpkraftverk. Under processen identifierades bland annat Värmlandsbergsgruvan som en lämplig plats. En första skrivbordsstudie har gett vid handen att Värmlandsbergsgruvan skulle kunna lagra ca 100 MWh, och SENS ambition är att ha en installerad effekt på mellan tio och tjugo MW.

Som ett första resultat av det samarbete som SENS, Veidekke och Filipstads kommun etablerat, har nu SENS överenskommit med ägarna till Värmlandsbergsgruvan om att under 36 månader på exklusiv basis undersöka om gruvan har de förutsättningar som krävs för att konstruera ett fullskaligt pumpkraftverk. Vidare har SENS och markägaren kommit överens om att avtalet skall förlängas med ett arrendeavtal om 30 år plus option på förlängning i 30 år om gruvan har de rätta förutsättningarna.

SENS ser tentativa möjligheter till stöd från myndigheter, regionen och EU för utvecklingen av Värmlandsbergsgruvan. Dessa möjligheter kommer utredas vidare under 36-månaders perioden.

SENS för också diskussioner med det lokala näringslivet i regionen för att hitta möjligheter att koppla energilagringen till lokal produktion och förbrukning av förnyelsebar energi tex från solparker.

Avtalet är ett viktigt steg i SENS strategi att bygga en portfölj av projekt inom energilagring. Idag har SENS projekt eller långt framskridna diskussioner om projekt i Sverige, Estland, Tjeckien, Sydafrika och på Åland.

Denna information är sådan som SENS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022, kl 10:55 CET.

För mer information besök vår hemsida; www.sens.se

För frågor vänligen kontakta;

Henrik Boman, VD, 070 232 24 56, Henrik.boman@sens.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga