SENS ingår som partner i det nystartade projektet NewSETS som beviljats finansiering

24 november 2021, kl 09:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ett konsortium som leds av Flexens Oy AB har beviljats finansiering om 4,1 miljoner euro via ramverket ERA-Net SES MiCall19, där SENS dotterbolag Pumped Hydro Storage AB (”Pumped Hydro Storage”) ingår som en av flera partners. Projektet NewSETS kommer under en treårig period att fokusera på nya energilagringslösningar på Åland. Övriga partners i projektet är LUT-universitet och Polar Night Energy Oy.

NewSETS (New energy storages promoting Sustainable Energy Transition in Societies) är ett projekt centrerat kring två huvudsakliga lagringstyper: underjordiskt pumpkraftverk och säsongslagring av värme. Den förstnämnda metoden tillhandahålls av Pumped Hydro Storage som blev en del av samarbetet innan bolaget blev ett dotterbolag till SENS. NewSETS-projektet syftar dels till att skapa en positiv syn för energiintressenter, dels synliggöra insatser för att minska klimatförändringen och kommunicera detta till omvärlden.

I huvudsak kommer NewSETS sammanföra anläggande av energiprojekt, förstudier för värmelagring samt marknads- och systemanalyser. Dessutom ska gruppen aktivt kommunicera kring dessa resultat för att visa fördelarna med att ställa om till en mer hållbar energiförsörjning. Det underjordiska pumpkraftverket som ska tillhandahållas av Pumped Hydro Storage kommer att anläggas och demonstreras i projektet, medan Polar Night Energy kommer att utföra förstudier för säsongsbetonad värmelagring. Dessutom kommer effekterna av de två lagringstyperna på energisystemet att studeras omfattande.

NewSETS startades under sommaren 2021 och nu kommer den gemensamma kommunikationen lanseras via projektet egna hemsida.

Juhani Riikonen, projektledare, kommenterar: "Jag ser fram emot att arbeta med konsortiet om detta. Det ska bli intressant att se hur dessa lagringstyper kan gynna energisystem och komplettera varandra i omställningen till förnybar energi"

Mikael Bergmark på SENS säger att ”Detta är en mycket spännande projektgrupp som tillsammans ska anskaffa viktig kunskap för hur framtidens energisystem ska klara av variationerna i förnybar elproduktion. Sammansättningen av bolag och universitet, samt projektets upplägg visar tydligt hur viktigt det är med lagring av både värme och el för att vi ska klara energiomställningen och minska samhällets behov av fossila bränslen”.

Mer om NewSETS:

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 November 2021 09.30. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Flexens Oy AB

Flexens Oy Ab är en projektutvecklare och investerare som implementerar nödvändig teknologi som behövs för att göra det möjligt för samhällen att driva 100% förnybara energikällor. Flexens grundades 2018 för att kapitalisera av de färdigheter och förmågor som skapades för att bygga den världsledande RES testbädd och demoplattform, Smart Energy Åland, och ta vara på den snabbt växande efterfrågan på förnybara energisystem. Genom ett offentlig-privat partnerskap med multi-level-aktörer på Åland har Flexens grundat en tydlig väg och utvecklat det väsentliga ramverket som behövs för att säkerställa snabb spridning och implementation av ny RES-teknologi. 

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga