Kommuniké från extra bolagsstämma i SENS

14 oktober 2022, kl 18:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) höll idag den 14 oktober 2022 en extra bolagsstämma. Besluten som fattades var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om utfärdande av teckningsoptioner för personal samt godkännande av vidareöverlåtelse (punkt 7)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förslaget om en riktad emission av högst 14 000 000 teckningsoptioner avseende stamaktier (”Teckningsoptionerna”), innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 1 394 749,31 kronor.

Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Bolagets helägda dotterbolag som av Bolaget bedöms lämpligt för ändamålet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Teckningsoptionerna ingår i ett incitamentsprogram för anställda. Styrelsen anser att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till ett ägarintresse i Bolaget av nyckelpersoner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. Teckning av Teckningsoptionerna ska ske senast den 15 mars 2023. Nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 oktober 2025 och till och med den 1 november 2025.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma ledande befattningshavare i SUST-koncernen, med maximalt 4 000 000 teckningsoptioner per person. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare i det fall Dotterbolaget har osålda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas till förvärvsberättigade i SUST-koncernen. Avsikten är att huvuddelen av Teckningsoptionerna ska överlåtas under perioden 1 oktober 2022 till och med 31 januari 2023. Det ska dock finnas en flexibilitet som möjliggör att osålda teckningsoptioner överlåts till framtida medarbetare, dock senast den 31 mars 2023, varvid anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 28 februari 2023.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för Teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). För eventuella förvärv som sker av tillkommande medarbetare ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 0,0209 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,20 kronor och en teckningskurs per aktie om 0,35 kronor.

I och med att Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor torde inte några kostnader för sociala avgifter belasta Bolaget anledning av teckningsoptionsprogrammet. Utöver kostnaden för administration, implementering och värdering av programmet beräknas inga andra kostnader uppstå i samband med teckningsoptionsprogrammet.

Protokollet finns i sin helhet på bolagets hemsida Stämmoprotokollet samt fullständiga villkor finns i sin helhet på Bolagets hemsida www.sens.se.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2022 18:15.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga