SENS Halvårsrapport 2021 Stockholm 2021-08-20

20 augusti 2021, kl 08:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Första halvåret i korthet

Perioden i siffror Apr-jun 2021 Apr-jun 2020 Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Helår 2020
Nettoomsättning (Mkr)   10,0 18,3 18,5 39,0 87,4
Rörelseresultat (Mkr)   -6,9 -8,2 -15,0 -15,6 -22,4
Resultat efter skatt (Mkr)   -7,7 -9,5 -16,8 -18,1 -28,5
Resultat per aktie (kr) -0,04 -0,79 -0,08 -1,49 -1,05
Eget kapital (Mkr)   -3,0 -53,4 -3,0 -53,4 -48,7
Eget kapital per aktie (kr) -0,01 -4,41 -0,01 -4,41 -1,79
Totalt antal aktier 208 412 444 12 089 513 208 412 444 12 089 513 27 179 026
  • Bolaget genomförde en nyemission i februari 2021 om cirka 14,1 Mkr.
  • Bolaget förvärvade 100 procent av aktierna i Pumped Hydro Sweden AB (PHS)
  • Avsiktsförklaring tecknat med ett svenskt joint venturebolag som kommer projektera, konstruera och installera VVS, värme, kyla och ventilation till en ny förlossningsavdelning med 330 bäddar på Korle-Bu Teaching hospital i Accra, huvudstaden i Ghana
  • Uppdrag av Uppsalahem att konvertera 288 lägenheter på Djäknegatan till ett nytt energisystem
  • Genomförde en riktad nyemission till Mellansvensk Industrigrupp och Förenad Kraft AB samt ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare som tillför bolaget 9,4 Mkr
  • MOU tecknat med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor
  • Inlett samarbete med energibolag i Estland för utveckling av pumpkraft i Estland

Kommentarer till den finansiella rapporten

Periodens väsentligt minskade omsättning 10,0 Mkr (18,3) beror på utebliven intäkt inom Borrverksamheten. Rörelseresultatet blev något bättre om -6,9 Mkr (-8,2) jämfört med tidigare period.

Bolagets ägare har tillskjutit kapital dels genom en nyemission i början av året, dels i en riktad emission under juni 2021, vilket förstärker det egna kapitalet och bolagets finansiella ställning. Tack vare det genomförda förvärvet av Pumped Hydro Storage (”PHS”) förstärks dessutom verksamheten med såväl kompetens som ökade affärsmöjligheter. PHS konsolideras i koncernen från och med den 4 juni 2021.

Händelser efter periodens utgång

  • SENS har tecknat en avsiktsförklaring med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor.
  • I juli meddelade styrelsen att SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia ingått ett samarbete för utveckling av pumpkraft i Estland.
  • I augusti meddelade styrelsen att Lise Toll kommer att tillträda som verkställande direktör den 1 oktober 2021. Calle Wellenius, lämnar SENS efter två år som VD där han lett transformeringen av bolaget och utvecklat det i riktning mot större projektåtaganden.

VD kommentar

Resan mot ett nytt spännande SENS fortsätter. Steg för steg stöper vi om bolaget från att ha varit ett entreprenadbolag till att skapa helhetslösningar och större energiprojekt. Vi strävar också efter att vara en strategisk samarbetspartner åt våra kunder när de utvärderar, utvecklar och väljer olika energiförsörjningslösningar.

Vi har re-positionerat oss och belyser vår kärnkompetens inom energilagring och hur viktig den är som en del av ett framtida robust energiförsörjningssystem i Sverige och andra länder. Ambitionen är att positionera SENS som såväl sakkunnig inom energilagring som energiförsystemets hela komplexitet för att tydliggöra SENS som möjlig partner att realisera större projekt.

Vi jobbar fortsatt med att utveckla och driva våra fastighetsnära energilösningar. Det är främst inom detta affärsområde, tillsammans med våra konsultuppdrag, som vi genererar intäkter.  

Storleken på affärerna varierar, och de ger såväl kassaflöde som lönsamhet. Vi börjar etablera oss i branschen och efterfrågan tilltar.

Inför andra halvåret har vi redan kontrakterade affärer om 15,9 Mkr och en ständigt växande offert-stock.

Inom affärsområdet Pumped Hydro Storage har flera lovande dialoger hållits, vilka har landat i hittills två signerade intentionsavtal. Intentionen i respektive avtal är att tillsammans med lokal partner, hitta en lämplig gruva undersöka möjligheterna att installera vattenkraft och sedan gemensamt söka finansiering för att realisera ett storskaligt projekt. Först ut blir sannolikt en gruva i Estland och sedan eventuellt Tjeckien där bolaget tecknat ett MOU med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO.

Ett av våra mest spännande projekt inom storskalig energilagring är samarbete med Fortum i Oslo. Det projektet är nu inne i nästa fas som innebär byggnation av högtemperaturlagret som SENS varit med och designat. I dagarna lämnade vi på SENS in ett nytt anbud åt Fortum där vi hoppas få fortsatt förtroende att hjälpa dem bygga sitt högtemperaturlager.

Borrverksamheten har under de senaste perioderna varit hårt drabbad av den rådande pandemin, varpå det togs beslut i Maj att avveckla enheten, i samband med att man positionerar om verksamheten. Det sker genom avyttring av maskinparken, samt personalneddragningar, vilket i förlängningen kommer få en positiv inverkan på kassaflödet.

I takt med att vi nu säljer av de maskiner som drivit kostnader, minskar nu succesivt kostnaderna.

Inom varje affärsområde tar vi steg framåt, ibland två steg fram och ett tillbaka, men successivt framåt.

Calle Wellenius, VD SENS

Marknadskommentar

I dag går det att använda elektricitet från solen nattetid och el från vindkraft när det inte blåser. Det går att ladda hem el när den är som billigast för att kunna användas vid ett senare tillfälle. Allt detta tack vare förbättrade möjligheter till energilagring. Tidigare har utmaningen varit att el varit en vara som behövt konsumeras när den produceras, något som ledde till att Sverige så sent som den 10 februari 2020 rapporterade negativa priser på spotmarknaden för första gången. Det betyder att producenterna tvingades betala för att deras el skulle användas.

Energiomställningen och utvecklingen av energilagring förändrar detta. I dag går mycket av den el som produceras i form av sol- och vindenergi hos privata fastighetsägare direkt till elnätet för försäljning. Samma fastighetsägare måste sedan köpa el från samma elnät när boende behöver denna senare på kvällen. Energilagring är lösningen på detta problem. Istället för att sälja den egna elen går det nu att producera el dagtid för konsumtion på kvällen. Det skapar möjligheter att bli oberoende av externa leverantörer och att optimera energiförbrukningen. Detta skapar både en jämnare förbrukning samtidigt som det skapar miljömässiga vinster.

Marknaden för energilagring spås fördubblas till 2030

Allt fler länder sätter upp offensiva mål för att klara omställningen till en mer hållbar energiförsörjning för att möta behovet i Parisavtalet. Många sätter upp mål att generera 50% av sin totala energi från förnybara energikällor år 2030. De förnybara energianläggningarna kommer att behöva integreras med olika energilagringssystem för att möjliggöra lagring av överskottsenergi under perioder av hög energiproduktionen och att kunna frigöra energi vid underskott då det är låg produktion men hög efterfrågan. Det är för just detta SENS erbjuder flera lösningar till, såsom energilagring i borrhål, säsongslagring av högtemperatur samt pumpkraft i gruvor.

Privata organisationers engagemang för att införliva avancerad elektrokemisk teknik för att bekämpa klimatkrisen förväntas också driva marknadstillväxten. Till exempel planerar den tyska regeringen att utöka landets vindkraftsmål från 15 GW till 20 GW år 2030. Men deras slutliga mål är att uppnå en kapacitet på 40 GW år 2040 för att säkerställa en effektiv försörjning av elektrisk energi med vind och främja en grön våg i regionen. Vilket i sin tur kommer kräva motsvarande ökning av energilagring för att balansera elektriciteten från vindkraftens svängningar.

Den ökande efterfrågan på lagring förväntas öka de årliga marknadsintäkterna från 2 miljarder dollar 2020 till cirka 16 miljarder dollar år 2030. I och med förvärvet av Pumped Hydro Storage blir det här en marknad där SENS kan komma att bli en viktig aktör.

Idag är den mest vedertagna typen av energilagring batterier. Den globala marknaden för energilagring i nätbatterier förväntas ha en sammansatt årlig tillväxttakt på 23% till 2030, eftersom nationella energi- och avkolningsplaner driver efterfrågan på energilagring. Det visar en ny studie från forskningsföretaget Frost & Sullivan. Årlig effektkapacitet förväntas nå 19,3 GW från 8,5 GW 2020, vilket resulterar i 134,6 GW/437,4 GWh kumulerad kapacitet år 2030. Men för att klara omställning krävs också fler alternativ av energilagring i stor skala och omfattning.

En annan viktig energilagrings teknik är så kallad termisk lagring. Termisk långtidslagring förväntas tredubblas fram till år 2030.Även marknaden förför värmepumpar beräknas växa med 8%.

PTR förväntar sig att den globala energilagringsmarknaden fortsätter att växa. I takt med att nya och effektivare lagringstekniker introduceras och nya policyer implementeras kommer marknaden att fortsätta att förändras.

Nordamerika leder energilagringsmarknaden bland alla andra regioner och regionen domineras av USA med 92% av tillverkningskapaciteten för energilagring installerad. En av de största skillnaderna mellan energimarknaden i USA och i Europa är att det finns många incitament för att stödja distributionen av PV-plus-lagring (sollagring) i USA, som inte finns i Europa.

Efter USA är Kanada som har cirka 5% av energilagringskapaciteten. I Kanada sker en utveckling inom energilagring, men regelverket har varit relativt tyst. Kanada har inte en nationell energiregulator som skulle möjliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt mellan produktion och lagring av energi, så varje kanadensisk provins närmar sig energilagringsteknik separat.

Även om den nordamerikanska marknaden är jämförelsevis större än den europeiska marknaden, förväntar sig PTR att Europa kommer att ta över Nordamerika när det gäller batteritillverkningskapacitet år 2023. Det beror på att Europa ökar det politiska stödet för lagring och genomför olika projekt tillsammans med kapacitetsauktioner i regioner som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och på andra håll.

APAC. Asien och Stillahavsområdet, är också konkurrenskraftigt när det gäller energilagringsmarknaden. Den har en operativ kapacitet på cirka 7 GW och en beräknad pipeline på 10,3 GW. I APAC står Kina för cirka 52% av den utbyggda kapaciteten följt av Australien, Sydkorea och Japan. I APAC har litiumjonbatteri varit den föredragna tekniken. Med ökningen av antalet nätanslutna förnybara elproduktionsanläggningar kommer länderna dessutom att fokusera på frekvensreglering för att stabilisera nätet och för att klara variationen i kraftproduktion från förnybara energikällor.

MEA, Mellanöstern och Afrika, har en operativ kapacitet på nästan 2,2 GW med en förväntad rörledningskapacitet på cirka 1,2 GW. UAE och Sydafrika har den största kapaciteten i regionen. Expansionen av förnybar energi och det ökade beroendet av de intermittenta källorna har lett till att energilagringsmarknaden har blomstrat i UAE och andra länder i MEA.Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

Läs hela rapporten i sin helhet på företagets hemsida www.sens.se

Denna information är sådan som SENS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021, kl 08:00 CET.

För frågor kontakta;

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, 0707-236625

Anna Weiner Jiffer, IR ansvarig, anna.weiner.jiffer@sens.se; 0706-816150

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i olika lösningar av energilagring i borrhålslager, vattenkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS energilösningar är en del av ett robust energiförsörjningssystem. 

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga