SENS publicerar bokslutskommuniké för 2021

22 februari 2022, kl 19:10 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed bokslutskommuniké för 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (https://www.sens.se/) samt som bifogad fil.

Senaste kvartalet i korthet

Under senaste kvartalet har SENS bibehållit fokus på den internationella satsningen och ingått i flera nya samarbeten på flera internationella marknader, inte minst i Sydafrika. Vi har även anpassat vår styrelse till vår nya strategin genom att utse Mikael Odenberg till ny styrelseordförande med ambitionen att intensivera den internationella närvaron. Förutom rollen som Sveriges försvarsminister har Mikael Odenberg varit chef för Svenska kraftnät under nio år och har en hög förståelse för energisystemet i Sverige och Europa. Med en ny välanpassad styrelse på plats blickar vi framåt mot att utveckla SENS till en pionjär för projektutveckling inom storskalig energilagring.

Vi befinner oss i ett skede där vi fokuserar på att bygga upp en portfölj med projekt som vi utvecklar till intressanta investeringsmöjligheter inom hållbar energilagring. Vi befinner oss i ett spännande skede när vi nu avrundar 2021. Utbyggnaden av förnybar energi fortsätter och det är viktigt att utveckling av energilagring sker parallellt. SENS sitter på tekniken för att lagra energi och möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion. Senaste kvartalet har präglats av att bygga vidare på vår projektportfölj och vi har en spännande period framför oss.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Den 6 oktober meddelade SENS att teckningsoptioner av serie TO1 samt TO3 tecknades till cirka 81 procent och tillförde Bolaget cirka 3.5 MSEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i SENS att öka med 11 990 281 och uppgå till 220 402 725. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 194 531 kronor och uppgå till 21 957 611 kronor.
  • Den 6 oktober meddelade SENS att Bolaget har ingått ett samarbete med thyssenkrupp Uhde Africa kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) i Sydafrika. Samarbetet avser en förstudie på en specifik site i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans.
  • Den 7 oktober meddelade SENS att idag att Bolagets VD Lise Toll har köpt 707 356 aktier i Bolaget. Lise Toll köpte aktier den 6 och 7 oktober 2021 och totalt förvärvades 707 356 aktier till en snittkurs på 0,42 kronor per aktie, en affär på cirka 300 000 kronor.
  • Den 29 oktober meddelade SENS meddelade Bolaget att ett joint venture har etablerats i Sydafrika tillsammans med Oloenviron, vilka SENS ingick i ett avtal med i september 2021. SENS och Oloenviron kommer äga 50 procent vardera av joint venture-bolaget med namnet SENS-OLO South Africa. 
  • Den 10 november meddelade SENS att Bolaget har tagit ett strategiskt beslut om att utöka närvaron i Sydafrika med målsättningen att bygga en projektportfölj om 8–12 projekt inom 12 månader. SENS har genomfört förstudier som bland annat bekräftar goda förutsättningar i Sydafrika i form av sol- och vind samt djupa gruvor, vilket utgör en attraktiv marknad för SENS energilagringssystem.
  • Den 24 november meddelade SENS att ett konsortium som leds av Flexens Oy AB har beviljats finansiering om 4,1 miljoner euro via ramverket ERA-Net SES MiCall19, där SENS dotterbolag Pumped Hydro Storage AB (”Pumped Hydro Storage”) ingår som en av flera partners. Projektet NewSETS kommer under en treårig period att fokusera på nya energilagringslösningar på Åland. Övriga partners i projektet är LUT-universitet och Polar Night Energy Oy.
  • Den 6 december genomförde SENS extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman godkände omval av fyra styrelseledamöter och utsåg Mikael Odenberg till ny styrelseordförande. Under 2021 har SENS valt att tillsätta en ny operativ ledning med erfarenhet och kompetens från att utveckla och avyttra vindkraftparker som nu har i uppdrag att transformera bolaget till en framgångsrik projektutvecklare inom storskalig energilagring. Därefter har Bolaget också valt att anpassa styrelsen till den nya strategin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 24 januari meddelade SENS att Bolaget har tecknat en överenskommelse om att gemensamt utreda och genomföra pumpkraftverk i nedlagda nordiska gruvor. Veidekke och SENS kommer tillsammans att erbjuda mark- och gruvägare ett attraktivt sätt att ta till vara på den tillgång som nedlagda gruvor kan utgöra för energilagring.
  • Den 2 februari meddelade SENS att Bolaget har blivit medlemmar i Long Duration Energy Storage Council (”LDES-rådet”).
  • Den 15 februari meddelade SENS bolaget har säkerställt finansiering för internationell expansion genom konvertibelt lån om 17 MSEK. Likviden kommer att användas för att bygga och utveckla projektportföljen inom Pumped Hydro Storage.
Perioden i siffror Okt-dec 2021 Okt-dec 2020 Jan-dec 2021 Helår 2020
Nettoomsättning (Mkr)   7,54 25,06 32,20 87,44
Rörelseresultat (Mkr)   -7,98 -2,07 -34,66 -22,36
Resultat efter skatt (Mkr)   -8,15 -8,74 -36,93 -28,55
Resultat per aktie (kr) -0,04 -0,32 -0,17 -1,05
Eget kapital (Mkr)   52,84 -48,73 52,84 -48,73
Eget kapital per aktie (kr) 0,24 -1,79 0,24 -1,79
Totalt antal aktier 220 402 725 27 170 026 220 402 725 27 170 026

Perioden i siffrorxxxx

.

.

.

.

.

.

.

.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 19.10. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga