SENS offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2022, rapport bifogad

19 maj 2022, kl 09:59 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2022.  Detta är en komplettering till tidigare pressmeddelande, nu med fullständig rapport som bifogad fil i pressmeddelandet. Rapporten finns även tillgänglig på SENS hemsida (www.sens.se).

Kommentar från Henrik Boman:

Som ny VD för SENS kommer jag att axla ansvaret för att leda oss framåt och för att lyfta fram värdet av våra lösningar som erbjuder våra kunder en kostnadseffektiv och fossilfri energiförsörjning. Jag är både tacksam för och stolt över att jag har fått den här möjligheten, då det känns både spännande och utmanande att få vara med att driva vidareutvecklingen av SENS samtidigt som vi värnar om klimatet.

Jag vill vara ödmjuk och medge att den senaste perioden har varit turbulent för Bolaget med förändringar i ledningen. Dock har SENS nu tydligt visat vägen att bringa ordning på detta, då huvudägaren har tagit ordförandeposten samt tillsatt en VD med långsiktiga mandat att bygga upp SENS till en ledande aktör inom hållbara energilösningar. Tillsammans med Bolaget ser jag nu fram emot att utveckla SENS till en ledande aktör i den pågående energiomställningen.”

Jan-mar 2022    Jan-mar 2021                   Helår 2021
Nettoomsättning (Mkr)  8,5 8,5 32,2
EBITDA -3,0 -5,9 -23,0
Rörelseresultat (Mkr)  -7,4 -8,2 -37,7
Resultat efter skatt (Mkr)  -7,6 -9,1 -40,0
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,34 -0,18
Eget kapital (Mkr)  35,71 -45,47 43,69
Eget kapital per aktie (kr) 0,16 -1,67 0,20
Totalt antal aktier 220 402 725 27 179 026 220 402 725

Finansiella data

Väsentliga händelser under perioden (januari – mars 2022)

 • Den 24 januari meddelade SENS att Bolaget har tecknat en överenskommelse med Veidekke om att gemensamt utreda och genomföra pumpkraftverk i nedlagda nordiska gruvor. Mark- och gruvägare får nu ett möjligt användningsområde för uttjänade gruvor som bidrar till en positiv påverkan på elnäten och som minskar CO2-utsläppen.
 • Den 2 februari meddelade SENS att Bolaget har blivit medlemmar i Long Duration Energy Storage Council (”LDES-rådet”). LDES-rådet tillhandahåller vägledning för regeringar, nätoperatörer och elanvändare om utbyggnaden av långvarig energilagring och medlemmarna inkluderar bland annat teknologiinovatörer, energianvändare och investerare.
 • Den 16 februari meddelade SENS att Bolaget har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 17,0 MSEK. Bolaget har genomgått en omvandling av verksamheten och går in i en expansionsfas där bolaget väljer att säkra upp finansieringen av expansionen genom ett konvertibelt lån. Löptiden för det konvertibla lånet är från 15 mars 2022 till 30 juni 2023 med en konverteringskurs om 0,35 SEK/aktie.
   
 • Den 17 mars meddelade SENS att optionsserier TO 2 samt TO 4 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,25 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 18 mars och pågår till och med den 31 mars 2022.
 • Den 18 mars meddelade SENS att Bolaget tecknat ett Letter of Intent med Veidekke Entreprenad AB och Filipstads kommun. Parterna ska samverka i en förstudie i syfte att utröna möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun för energilagring och söka skapa och utveckla ett grönt kluster/testbädd för energilagring i kommunen.  
 • Den 28 mars meddelade SENS att Bolaget har beslutat att utöka sin verksamhet med projekt inom sol-och vindkraft som ett komplement till SENS proprietära energilagringslösningar. Förutom att bredda erbjudandet mot marknaden kommer projekten i det relativt korta perspektivet även bidra till SENS intjäningsförmåga och kassaflöden, samt ytterligare förstärka möjligheterna för SENS kunder att reducera sina CO2 utsläpp.
 • Den 31 mars meddelade SENS att i samband med den pågående anmälningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 och TO4 har Bolaget inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 1,0 MSEK. Detta innebär att teckningsoptionerna till 27% är säkerställda, motsvarande 4 000 000 aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 april meddelade SENS att Bolagets VD Lise Toll meddelat sin uppsägning. Styrelsens ordförande har tillsammans med styrelsen tillfälligt förordnat Otto Werneskog som tf VD. 
 • Den 11 april meddelade SENS att Bolaget har utsett Hans Andréasson till tillförordnad styrelseordförande då Mikael Odenberg valt att avgå.
   
 • Den 11 april meddelade SENS utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 respektive serie TO 4.  Totalt nyttjades 11 437 047 teckningsoptioner, varav 10 828 711 TO 2 och 608 336 TO 4, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 78 procent. SENS tillförs därmed cirka 2,8 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4.
 • Den 13 april meddelade SENS att samarbetet med IKEA går mot färdigställande kring byte av kylsystem i flertalet varuhus i Sverige. SENS har haft i uppdrag att i samarbete med Alfred Consulting, projektera och handla upp kylsystem, för att ersätta kylmaskinerna med mer miljövänligt köldmedium, samt att öka tillvaratagandet av spillvärme från kylmaskinerna.
   
 • Den 14 april meddelade SENS att energiåtervinningsprojekt för Uppsala Hem går in i slutfasen och förbereds för slutbesiktning.
   
 • Den 19 april meddelade SENS projektet för Catena i Årsta och Linköping fortskrider och beräknas slutföras under andra kvartalet 2022. Projektet har ett sammantaget värde om ca 28 MSEK.
   
 • Den 20 april meddelade SENS att Bolaget har erhållit ordrar för effektrevideringar av Bolagets återkommande fjärrvärmekunder med värde om 0,5 MSEK. De återkommande kunderna inkluderar bland annat Norrenergi AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, Pite Energi AB, Arvika Fjärrvärme AB, Norrtälje Energi AB, Sandviken Energi AB med flera. 
 • Den 28 april meddelade SENS att Bolaget har erhållit order från fjärrvärmekunder om 300 tkr för alternativkostnadsanalys som tas fram med SENS egenutvecklade alternativkostnadsverktyg Kundkalkylen.
 • Den 5 maj tillträdde Henrik Boman som ny VD i SENS med omedelbar verkan. Vidare kommer Hans Andréasson föreslås till ordinarie styrelseordförande vid den kommande bolagsstämman då Mikael Lundin meddelat att han inte står för förfogande som ny styrelseledamot som tidigare meddelats.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-232 24 45

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 10:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga