SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

SENS publicerar delårsrapport för juli – september 2021

19 november 2021, kl 08:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed delårsrapport för juli till september 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (https://www.sens.se/) samt som bifogad fil.

Senaste kvartalet i korthet

Under senaste kvartalet har SENS ökat fokus på storskalig energilagring och på att bygga vidare på projektportföljen. Den nya strategin avser att kommersialisera projektportföljen och under kvartalet har SENS ingått samarbeten med olika industriella partners på flera internationella marknader. 

Inom samarbetena har SENS nu gått vidare med ett antal utvalda gruvor för att säkra och utreda dess förutsättningar för energilagring, och på så sätt bygga portfölj av investeringar.

Bolaget har under perioden avvecklat borrverksamheten och nedläggningskostnader har belastat a nettoresultatet negativt för denna period.

Den rådande energidebatten pekar på behovet av att effektivisera energiförbrukningen och behovet av lösningar för att kunna lagra förnybar el. SENS ligger helt rätt i tiden för att erbjuda lösningar i framkant inom de områdena och efterfrågan väntas öka exponentiellt runtom i världen. SENS är redo att svara upp till efterfrågan.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Den 8 juli meddelade SENS att Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor. SENS genomför nu förstudie enligt plan.
  • Den 20 juli meddelade SENS att Bolaget inledde ett samarbete med energibolaget Eesti Energia som är helägt av estniska staten. Samarbetet avser att utveckla pumpkraft i Estland och överenskommelsen gäller en förstudie för en anläggning som parterna skall bygga tillsammans, som sedan skall skalas upp till en storskalig anläggning.
  • Den 18 augusti meddelar SENS att Bolaget byter VD. Den 1 oktober tillträder Lise Toll som VD för SENS, som ett led i Bolagets satsning på stora energiprojekt. Nuvarande VD, Calle Wellenius, lämnar SENS efter två år som VD där han lett transformeringen av bolaget och utvecklat det i riktning mot större projektåtaganden.
  • Den 31 augusti meddelade SENS att Bolaget inleder en satsning att kommersialisera sin patentportfölj. SENS beslutade att utveckla verksamheten genom att inleda kommersialisering av bolagets patentportföljer med ambitionen att säkra kritiska affärer framöver.
  • Den 1 september meddelade SENS att Bolaget har tecknat ett joint venture avtal med Boson Energy, en Luxemburgbaserad leverantör av väte- och rena energilösningar. Gemensamt kommer parterna att fokusera på projektutveckling för vätgasproduktion, pumpkraftverk och säsongslagring av värme i Polen.
  • Den 16 september meddelade SENS att teckningskursen i SENS optionsserier TO1 samt TO3 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,29 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 17 september och pågår till och med den 30 september 2021.
  • Den 29 september meddelade SENS att Bolaget har ingått i ett samarbetsavtal med det sydafrikanska konsultföretaget Oloenviron Pty. Samarbetet fokuserar på nyttjande av sydafrikanska uttjänade gruvor för att kunna lagra förnybar energi från sol och vindkraft i landet för att på så sätt bygga ett hållbart energisystem i landet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 6 oktober meddelade SENS att teckningsoptioner av serie TO1 samt TO3 tecknades till cirka 81 procent och tillför Bolaget cirka 3.5 MSEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i SENS att öka med 11 990 281 och uppgå till 220 402 725. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 194 531 kronor och uppgå till 21 957 611 kronor.
  • Den 6 oktober meddelade SENS att Bolaget har ingått i ett samarbete med thyssenkrupp Uhde Africa kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) i Sydafrika. Samarbetet avser en förstudie på en specifik site i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans. thyssenkrupp Uhde Africa samarbetar med ett antal internationella bolag kring möjligheten att återanvända övergivna gruvor där nu även SENS kommer ingå.
  • Den 7 oktober meddelande SENS att Bolagets VD Lise Toll har köpt 707 356 aktier i Bolaget.

Perioden i siffror

Perioden i siffror Jul-sep 2021 Jul-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Helår 2020
Nettoomsättning (Mkr)   6,1 17,3 24,7 62,4 87,4
Rörelseresultat (Mkr)   -11,6 -4,7 -26,7 -20,3 -22,4
Resultat efter skatt (Mkr)   -11,9 -1,7 -28,8 -19,8 -28,5
Resultat per aktie (kr) -0,06 -0,14 -0,14 -1,64 -1,05
Eget kapital (Mkr)   56,5 -43,0 56,5 -43,0 -48,7
Eget kapital per aktie (kr) 0,27 -3,56 0,27 -3,56 -1,79
Totalt antal aktier 208 412 444 12 089 513 208 412 444 12 089 513 27 170 026

.

.

.

.

.

.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 November 2021 08.30. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument