KALLELSE Till Årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

16 april 2021, kl 11:43 | Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i Årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 maj 2021 samt ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Registrering 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rösta på stämman, låta tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste ovillkorligen vara gjord före fredagen den 14 maj 2021. Detta innebär att aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin önskan till sin bank/förvaltare.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.sens.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås, eller via e-post till calle.wellenius@sens.se. Ifyllt formulär ska vara SENS tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.sens.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ och på Bolagets kontor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Val av en eller två justeringsmän
 1. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
 1. Godkännande av dagordning
 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 1. Beslut om följande
 1. Fastställande av Resultaträkningen och Balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
   
 2. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att Hans Andreasson väljs till ordförande för stämman

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 3 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Marcus Sandling justerar protokollet jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020.

Större aktieägares förslag till beslut

Punkt 8 – Val till styrelseledamöter och i förkommande fall revisorer

Mot bakgrund av det föreslagna sammangåendet med Pumped Hydro Storage Sweden AB, org.nr 559117-2332, (”PHS”), som kommunicerades via pressmeddelande 30 mars 2021, föreslår större aktieägare i Bolaget representerande cirka 25 procent av det totala antal aktier och röster i Bolaget, efter samråd med större aktieägare i PHS, att styrelsen efter årsstämman ska bestå av nio (9) styrelseledamöter utan suppleanter.

För omval föreslås Saira Alladin, Marcus Sandling, Joakim Sundqvist, Göran Hult, Otto Wernerskog. Mathias Edstedt, Anders Hörnqvist, Sverker Littorin samt Hans Andreasson. Marcus Sandling föreslås omväljas till styrelseordförande.

Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser, Allians Revision och Redovisning.

Punkt 9 - Beslut om arvoden till styrelse och revisorerna

Större aktieägare i Bolaget representerande cirka 25 procent av det totala antal aktier och röster i Bolaget föreslår att för samtliga externa styrelseledamöter ska det utgå ett arvode om 40 000 kronor på årsbasis (Saira Alladin, Göran Hult Mathias Edstedt, Anders Hörnqvist och Sverker Littorin)

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås, eller via e-post till calle.wellenius@sens.se senast tio dagar innan årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på https://www.sens.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ senast fem dagar innan årsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast 2 veckor innan stämman på bolagets hemsida, www.sens.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Skogås 2021-04-16

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga