SENS publicerar bokslutskommuniké för 2022

21 februari 2023, kl 12:06 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (https://www.sens.se/) samt som bifogad fil.

Kommentar från Henrik Boman:
Det har varit ett intensivt och givande första kalenderår som VD för SENS. Den rådande energikrisen har prövat vårt energisystem och resulterat i skenande elpriser. Slutsatsen är tydlig, energieffektivisering och inte minst lagring av förnybar energi är väsentligt för det framtida samhället; inte minst den ökande elektrifieringen. Under året har vi tagit betydande steg mot vårt mål att tillgängliggöra hållbar energilagring och bygga vidare på vår projektportfölj, både i Sverige och utomlands. Vi är fast beslutna att vara en ledande aktör i utvecklingen av framtidens energisystem.

Volatiliteten i elpriset talar starkt för behovet av effektiva energilagringslösningar. SENS pågående transformation med dess nya strategiska inriktning är att rusta Bolaget och möta den ökade efterfrågan. Vårt enskilt största fokus har varit att genomföra vår förändringsplan med prioriterade aktiviteter som tillåter oss att utveckla vår projektportfölj. Det inkluderar bland annat ett mer strategiskt och strukturerat arbetssätt där vi satsar på att värna om affärsrelationer och bredda vårt nätverk. Därtill har vi under en längre period jobbat hårt bakom kulisserna med att se över vårt finansiella flöde. Vi har anpassat vår arbetsstyrka och våra personalkostnader över året, vilka har minskat med cirka 60% jämfört med 2022 och Bolagets negativa EBTIDA har halverats. Vi har ansträngt oss åt att bli mer kostnadsmedvetna och genomfört nödvändiga åtgärder som gett resultat i linje med vårt strategiska fokus.

Okt-dec 2022    Okt-dec 2021 Helår 2022                   Helår 2021
Nettoomsättning (Mkr)  2,60 7,58 15,46 32,20
EBITDA (Mkr) -2,32 -3,35 -11,57 -23,00
Rörelseresultat (Mkr)  -4,18 -9,81 -24,58 -37,70
Resultat efter skatt (Mkr)  -4,74 -10,00 -26,28 -40,00
Resultat per aktie (kr) -0,02 -0,05 -0,11 -0,18
Eget kapital (Mkr)  20,79 43,7 20,79 43,70
Eget kapital per aktie (kr) 0,09 0,20 0,09 0,20
Totalt antal aktier 235 151 657 220 402 725 235 151 657 220 402 725

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (oktober – december 2022)

 • Den 6 oktober publicerade SENS en sammanfattning av de första 150 dagarna med Henrik Boman som VD. Utöver signerade avtal har SENS fortsatt att fokusera på transformationen av Bolaget med mer fokus mot energilagring och förnyelsebar energi i form av storskaliga projekt i Sverige och utomlands.
 • Den 14 oktober publicerade SENS kommuniké från den extra bolagsstämman. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förslaget om en riktad emission av högst 14 000 000 teckningsoptioner avseende, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 1 394 749,31 kronor.
 • Den 17 november meddelade SENS att Bolaget har inlett förundersökningen i Värmlandsbergsgruvan. För att verifiera förutsättningarna att konstruera ett fullskaligt pumpkraftverk, har SENS nu inlett med att ta vattenprover samt en initial undervattensundersökning med Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV).
 • Den 30 november meddelade SENS att Bolaget harr tecknat ett Letter of Intent med en global europeisk teknologileverantör av kompressorer gällande den tekniska genomförbarheten i det underjordiska energilagerlagringsprojektet utanför Filipstad. Ambitionen är att kunna använda företaget som leverantör av avancerad teknik för att optimera driftseffektiviteten och utvärdera gruvans kompatibilitet för ett fullskaligt kraftverk för kraftlagring.
 • Den 13 december meddelade SENS att Bolaget har signerat en avsiktsförklaring med Clearwell Europe AB ("Clearwell") avseende ett gruvvattenreningssystem till det pågående projektet i Värmlandsbergsgruvan. Med avsiktsförklaringen skall Clearwell tillhandahålla sin vattenreningsteknik, en unik kombination av nanofiber-, kall plasma-filter och partikelfilter i syfte att minska förekomsten av tungmetaller och sediment i gruvvattnet som förekommer i Värmlandsbergsgruvan.
 • Den 23 december meddelade SENS att Bolaget har slutfört och levererat en för-förstudie (Eng: Pre-feasibility study) för att bygga och driva en underjordisk pumpkraftsanläggning, som beställdes av Diamo, en tjeckisk gruvägare. Resultaten från förstudien var positiva och tyder på att de projektspecifika egenskaperna uppfyller de tekniska villkoren för att omvandla Rožná-gruvan till en underjordisk PHS-anläggning. Nästa steg för projektet är att initiera en mer djupgående förstudie för att fortsätta analysen och designen för utformningen av en PHS-anläggning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 20 januari meddelade SENS att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende byggnation av en solcellspark med batterilagring beläget utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 MW. Första stegen tas omgående och byggnationen av solcellsparken bedöms påbörjas inom 6-12 månader när de slutgiltiga projekträttigheterna för att upprätta och operera solkrafts- och batteriprojekt är på plats.
 • Den 23 januari meddelade SENS att Bolaget har ingått partnerskap med det spanska ingenjörsbolaget Bloquetech ("BQT") som tillsammans med SENS avser att utforska och analysera potentiella gruvor på den spanska marknaden. Genom att ingå ett partnerskap får SENS både starkare lokalkännedom och ytterligare resurser som kommer att vara avgörande för SENS att hitta nya affärsmöjligheter på en utländsk marknad som Spanien. Tillsammans ska SENS och BQT identifiera, undersöka och genomföra utvecklingsprojekt tillsammans.
   

Övriga händelser

 • Den 26 januari valdes SENS ut som ett av 108 startups på Swedish Climate Startup Map, ett nytt initiativ som syftar till att lyfta fram startups som utvecklar innovationer för att påskynda övergången till en grön ekonomi. Projektet leds av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP och Sting och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 12:05.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga