SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS erhåller patentgodkännande i USA

16 september 2021, kl 16:18

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) meddelar idag att bolaget har beviljats patentgodkännande i USA för patenten – Heat pump system and method for controlling a heat pump system - till SENS reversibla värmepump. Patenteten, av SENS kallat, - ”Flera källor” - optimerar energitillförseln till värmepumpens ”kalla sida”. Godkännandet i USA innebär att SENS stärker sitt skydd på ytterligare en stor marknad med god framtidsprognos.  

Om ”Flera källor”

I syfte att skydda SENS värmepumpspatent finns fyra kompletterande patent, varav ett av dessa fyra omfattar ”Flera källor”. De nyligen beviljade patenteten i USA gäller en specifik systemlösning som möjliggör optimering av energitillförsel till värmepumpens ”kalla sida”. Energitillförsel kan ex. vara från borrhål, ventilationsluft, solvärme av olika slag, sjövatten mm. Systemlösningen ser till att energitillförseln till den ”kalla sidan” optimeras utifrån värmepumpens ”varma sida”. Med andra ord minimera elbehovet till värmepumpen.

Systemlösningen är framtagen för SENS reversibla värmepump som kan leverera både värme och/eller kyla till ex. byggnader på ett effektivt sätt. Systemlösningen kan även nyttjas generellt för värmepumpar.

Det finns flera alternativ för att förse värme eller kyla till byggnader via värmepumpar. En vanlig problematik i designen av ett värmepumpssystem för en byggnad, är anpassningen av den skiftande utomhustemperaturen under året. Alternativa lösningar associeras ofta med höga kostnader, komplexa komponenter och svårigheter att detektera felkällor. SENS olika patent för värmepump erbjuder en lösning till samtliga problem. SENS patenterade lösningar kan på ett snabbt och effektivt sätt omvandla exempelvis utomhusluft eller vatten och möjliggör både kylning och uppvärmning av byggnader, samt justering av exempelvis kranvattens temperatur.

När det är varmt ute, är behovet av uppvärmning av en byggnad obefintligt, samtidigt som behovet av kylning är påtagligt, och vice versa. På samma sätt kan behovet av varmt kranvatten variera beroende på utomhustemperatur. SENS patenterade värmepumplösning möjliggör ett snabbt förlopp mellan att kyla alternativt värma upp ex. en byggnad alternativt vice versa. Tekniken effektiviserar lösningen och kostnadsbesparing.

Marknadspotentialen i USA

År 2020 värderades marknadsstorleken för bostadsvärmepumpar i Nordamerika till över 12 miljarder USD och förväntas stiga till 20 miljarder USD år 2027[1]. Värmepumpsindustrin i Nordamerika har skiftat fokus till införlivande av hållbar teknik i bostadshusen. Industrins tillväxt präglas av att införliva energibesparingsåtgärder i kombination med att begränsa koldioxidavtrycket. Vidare kommer utvecklingen av bostadsinfrastrukturen ge upphov till ett behov av effektiv värme- och kylteknik.

SENS lösningar är designade för att möjliggöra sådana signifikanta energibesparingar. Till följd av de godkända patenten avser SENS att tillhandahålla energilösningar till fastighetsägare i USA som är ett av SENS huvudsakliga kundsegment inom värmeenergimarknaden. Mer specifikt kommer SENS fokusera på delmarknaden för värme och kyla till kommersiella och offentliga fastigheter, flerbostadshus, kommersiella och offentliga lokaler samt industrier. SENS förväntas kunna kapitalisera på energieffektiviseringar inom fastighetsmarknaden då energiåtervinning och besparing av energi kommer tillmätas större vikt i framtiden, inte minst i USA. Det förutspås även att statliga beslut att främja energieffektiva värmesystem kommer öka marknadens efterfråga på effektiva värmepumpssystem framöver. SENS godkända patent i USA innebär att Bolagets patentsituation stärks till att kunna möta behovet på ännu en viktig marknad.

Beskedet från det amerikanska patentverket avser patentet med nummer 1551509–1, med titeln ”Methods and systems for heat pumping”. Patentet är giltigt till och med november 2036 och motsvarande patentgodkännande har erhållits i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien, Polen, Norge, Belgien och Schweiz.

 

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021, kl 16:15 CET.

 

[1] Global Market Insights (2021) North America Residential Heat Pump Market Size By Product (Air Source {Air to Air, Air to Water}, Geothermal {By Technology [Open Loop, Closed Loop, Hybrid]}, Water Source {Water to Air, Water to Water}, {By Technology [Open Loop, Closed Loop, Hybrid]}), By Application (Single Family, Multi-Family), Industry Analysis Report, Country Outlook, Competitive Market Share & Forecast, 2021 – 2027, https://www.gminsights.com/industry-analysis/north-america-residential-heat-pump-market

För mer information, vänligen kontakta;

Calle Wellenius, Verkställande direktör, calle.wellenius@sens.se, tel: 070-418 40 20

Otto Werneskog, IR ansvarig, otto@pumpedhydro.se, tel: 070-6280193

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.