SENS fullföljer förvärvet av Pumped Hydro Storage samt förlänger acceptfristen

25 maj 2021, kl 16:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Den 30 mars 2021 offentliggjorde Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) att SENS ingått avtal med de större aktieägarna i Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) om ett sammangående mellan SENS och PHS genom att Bolaget förvärvar PHS genom erbjudande till samtliga aktieägare i PHS att erhålla nyemitterade aktier i Bolaget mot betalning i aktier i PHS (”Erbjudandet”). Bolagstämma i SENS den 10 maj 2021 godkände apportemissionen och vid utgången av teckningsperioden för apportemissionen hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerandes 99,35 procent av aktierna i PHS, innebärande att det sista villkoret för transaktionen, att aktieägare till minst 90 procent av aktierna i PHS accepterar Erbjudandet så att Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet blir ägare till aktier representerandes mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i PHS, är uppfyllt. Förvärvet kommer således att slutföras. I syfte att ge de aktieägare i PHS som inte accepterat Erbjudandet ytterligare en möjlighet att acceptera Erbjudandet har styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 7 juni 2021. Förvärvet förstärker SENS erbjudande av värmelagring i stor och liten skala med att nu även kunna skapa förutsättningar att lagra och producera energi när och var den behövs. SENS stärker och förtydligar härmed sin roll i energisystemets värdekedja.

”Vi ser att värme- och elmarknaderna konvergerar och tillsammans med en allt större fossilfri, väderberoende energiproduktion kommer lagring av energi vara en central pusselbit för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på elmarknaden.” Säger VD Calle Wellenius.

All personal från PHS följer med förvärvet och stärker därmed SENS med ytterligare ett affärsben.

-”Det nya bolaget står väl rustat med både management och stark kompetens i styrelsen för att i en noterad miljö kunna söka grön finansiering för storskaliga kommersiella projekt. Vi ökar innovationstakten i bolaget och ser möjlighet att tillsammans förflytta oss i värdekedjan, vilket är mycket spännande." Säger Otto Werneskog, som var VD i PHS och nu blir ansvarig för den affären även på SENS. Otto är medgrundare och majoritetsägare i PHS. Otto blir genom affären också en av de större ägarna i SENS, med ett totalt innehav av 41 856 856 aktier, motsvarande 21,7 procent ägarandel.

Erbjudandet innebär att aktieägarna i PHS för en (1) aktie i PHS, oavsett aktieslag, erbjuds 901 nyemitterade aktier i SENS. De aktieägare som har valt att acceptera Erbjudandet innehar tillsammans 7 500 A-aktier och 98 720 B-aktier i PHS, motsvarande 99,35 procent av antalet aktier och 99,60 procent av antalet röster i PHS, innebärande att initialt 95 704 220 aktier kommer emitteras till de aktieägarna i PHS som accepterat Erbjudandet. SENS har tilldelat aktier till dessa aktieägare och kommer inom kort initiera registrering en delregistrering av dessa aktier hos Bolagsverket. Därutöver kommer 47 108 434 nya aktier att emitteras i den kvittningsemission som också beslutades på extra bolagsstämman den 10 maj. I syfte att ge de aktieägare i PHS som inte accepterat Erbjudandet ytterligare en möjlighet att acceptera Erbjudandet har styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 7 juni 2021. SENS kommer efter den förlängda acceptfristen att offentliggöra slutligt utfall av Erbjudandet och därefter kommer tilldelning och registrering av aktier som ska emitteras till aktieägarna i PHS som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen att ske.

Partner fk har varit rådgivare till SENS (och PHS) i genomförandet av affären.

Denna information är sådan som SENS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 16:00 CET.

För mer information besök vår hemsida; www.sens.se

För frågor vänligen kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; calle.wellenius@sens.se, tel:0704 184 020

Anna Weiner Jiffer, IR ansvarig SENS; anna.weiner.jiffer@sens.se, tel: 0706 816150

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution. Bolaget är listat på NGM Nordic SME med kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga