SENS publicerar bokslutskommuniké för 202 3 – ett år av ekonomisk framgång och strategiska framsteg

20 februari 2024, kl 16:15 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2023.

2023-10-01 – 2023-12-31 (fjärde kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 398 Tkr (2 599)
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBTIDA, uppgick till 1 873 Tkr (- 2 317), ett förbättrat resultat med 4 190 Tkr jämfört med tidigare period.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 179 Tkr (-6 274), förbättrat med 13 453 Tkr jämfört med tidigare period.

Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (https://www.sens.se/) samt som bifogad fil.


Kommentar från Henrik Boman:
Året 2023 har varit en resa fylld av produktiva framsteg och avgörande strategiska initiativ för SENS, vilket ger oss anledning till optimism inför framtiden. Under perioden har SENS, med stor drivkraft och engagemang, fortsatt att expandera verksamheten, stärka våra partnerskap och konsolidera vår position som en ledande aktör inom hållbar energi på såväl nationell som internationell nivå.

Bristen på energilager och frekvensregleringsresurser innebär att Svenska Kraftnät idag erbjuder höga ersättningsnivåer för den som kan leverera regleringstjänster, t.ex. FCR-D. Samtidigt är det många utvecklare som försöker få tillstånd för nya batterianslutningar runt om i Sverige, vilket på längre sikt kan förväntas innebära ett större utbud av regleringstjänster, en mer mättad marknad och därmed lägre ersättningar från Svenska Kraftnät. Det finns därför ett stort värde i att snabbt få nya anläggningar i drift. Men också likt SENS ha en bred produkt och tjänsteflora.

SENS har under året gjort stora framsteg och lyckats korta ledtider från ansökan till koncession dramatiskt på flera platser.

Finansiella data

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl 16.15.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga