SENS summerar 150 dagarna med VD Henrik Boman

6 oktober 2022, kl 15:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) summerar idag de första 150 dagarna med Henrik Boman som VD. Utöver signerade avtal har SENS fortsatt att fokusera på transformationen av Bolaget med mer fokus mot energilagring och förnyelsebar energi i form av storskaliga projekt i Sverige och utomlands.

Henrik Boman, VD SENS, kommenterar:
SENS genomför en transformering av Bolaget med fokus på framtidens energisystem. 150 dagar har passerat sedan jag tillträdde som ny VD och tillsammans med både styrelsen och teamet intensifierar vi nu affärsutvecklingen i Bolaget.

Energifrågan har av flera anledningar kommit att bli ett betydande ämne i samhällsdebatten där snabb utbyggnad av hållbar energiproduktion blivit högt prioriterat. Förnybar energi är som vi vet en viktig del för en hållbar framtid med mål om att bli fossilfritt. Problemet är fortfarande att sol- och vindkraft styrs av naturkrafter vi inte kan påverka. Lösningen heter lagring.

I takt med att samhällsdebatten skiftar från att diskutera vikten av förnybara energikällor till att belysa behovet av effektiva energilagringslösningar, blir SENS lösningar alltmer relevanta i sammanhanget. Flexibel elförsörjning och möjligheter till långtidslagring får allt mer utrymme i samhällsdebatten. Efterfrågan på storskaliga energilagringslösningar kommer öka i takt med den fortsatta utbyggnaden av förnyelsebar energi och SENS bygger nu upp organisationen för att vara redo att möta marknadens behov. Att fortsätta etableringen av vår projektportfölj har varit mitt största fokus sedan jag tillträdde och vi kommer även fortsätta öka de olika projektens kommersialiseringstakt framöver.

Vi har fokuserat på att genomföra vår förändringsplan och transformationen kommer fortsätta prägla vårt arbete framöver. Vår målsättning är tydlig – rusta för den ökade efterfrågan på hållbara energilagringslösningar genom att fortsätta utveckla vår internationella projektportfölj och samtidigt attrahera och anställa rätt resurser.  

Projektportföljen har förstärkts sedan jag tillträde som VD. Vi har signerat två avtal med internationella kunder med syfte att undersöka förutsättningarna för att konstruera fullskaliga pumpkraftsanläggningar i två olika gruvor. Förstudierna genererar värde i form av ökad erfarenhet och kompetens och utgör referensobjekt som visar potentialen i våra lösningar. Två viktiga byggstenar inför framtiden. Att projekten regenerativt gör att gruvorna får ett nytt liv och återanvänds är naturligtvis mycket positivt likt att våra gröna system är cirkulära och vid avveckling från gruva till energilagring ger en social hållbarhet i form av att människor som tidigare har varit knutna till gruvorna kan ges nya arbetsuppgifter. Det ger även gruvägarna en möjlighet att anamma en avveckling av gruvorna. I stället för bara avvecklingskostnader kan de även se en uppsida med den nya pumpkraften och energilagringen.

SENS utökade verksamheten med ett nytt affärsben i form av projektutveckling av sol- och vindkraft strax innan jag tillträdde som VD. Ett viktigt komplement då förnybar energi är starkt kopplat till energilagring varför SENS därför får möjlighet att utnyttja sin kompetens fullt ut. Samtidigt tillåter det Bolaget att delta i en starkt ökande marknad som kan skapa många intressanta affärsmöjligheter för SENS. Den nya etableringen har redan genererat nya uppdrag i form av en förstudie gällande en batterilösning till en vindpark och en avsiktsförklaring om att upprätta en solcellspark i Filipstad om ca 20MW. Produktionen av sol- och vindkraft ökar ständigt och vi kan tillgodose behovet genom att både installera batterilösningar och agera projektutvecklare i nya anläggningar. Samtliga ovannämnda avtal går i linje med vår transformation och vad vi avser att göra. Avtalen har resulterat i en ökad kommersialiseringstakt och i slutändan kommer det resultera i en skalbarhet som stärker SENS. Vi ser en tydlig konceptuell möjlighet i de olika infrastruktursystemen som vi ämnar bygga upp i de olika framtida energiklustren beroende på respektive aktuell plats bästa förutsättningar och involverade parter.

SENS möjliggör övergången till en fossilfri energiproduktion. Möjligheten att kombinera lönsamhet med att minska klimatpåverkan är den naturliga och självklara vägen fram för SENS. Nu fortsätter vi detta arbetet och i och med detta skapa mervärde åt våra kunder och aktieägare.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2022 15:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga