Kommuniké från extra bolagsstämma i SENS

7 mars 2022, kl 20:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB genomfördes idag den 7 mars 2022. Besluten som fattades var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Stämman fattade beslut enligt följande:

Beslut om konvertibelt lån
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förslaget att Bolaget upptar ett konvertibelt lån om 17 MSEK. Lånet avser att säkra upp finansiering av expansion för den nya delen av verksamheten, Pumped Hydro Storage.

Bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om riktad emission
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om riktad emission om upp till 10 miljoner kronor fram till den 30 juni 2023.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2022 20.00. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga