Kommuniké från årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

27 maj 2022, kl 17:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Idag den 27 maj 2022 hölls årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr. 556530-5868, ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt stämmoprotokoll. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om följande (punk 9a-c)
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande och att 40 000 kronor ska utgå vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och i förekommande fall av revisor (punkt 11)
Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Hans Andreasson, Mathias Edstedt, Göran Hult och Håkan Dahllöf. Till styrelseordförande valdes Hans Andreasson.

Stämman beslutade att välja auktoriserade revisor Johan Kaijser, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 10 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 40 000 000 nya aktier vid full teckning eller full konvertering. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om 14 000 000 teckningsoptioner (punkt 13)
Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-232 24 45

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2022 16:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga