SENS utökar verksamheten med projekt inom sol- och vindkraft

28 mars 2022, kl 11:20

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag beslutat utöka sin verksamhet med projekt inom sol-och vindkraft som ett komplement till SENS proprietära energilagringslösningar. Förutom att bredda erbjudandet mot marknaden kommer projekten i det relativt korta perspektivet även bidra till SENS intjäningsförmåga och kassaflöden, samt ytterligare förstärka möjligheterna för SENS kunder att reducera sina CO2 utsläpp.

SENS har beslutat att bilda en enhet för sol- och vindkraftsutveckling för att komplettera dagens verksamhet mot energilagring. Målet med satsningen är att inom kort bygga upp en portfölj av sol- och vindkraftsprojekt, och att utveckla dessa i samarbete med kunder, markägare och finansiärer. Bolagets huvudägare ser mycket positivt på satsningen och Otto Werneskog som är en av grundarna kommer även ta en aktiv operativ roll i uppbyggandet av den nya enheten.

SENS managementteam har sedan tidigare en betydande erfarenhet från uppbyggnaden av både sol- och vindkraft, där speciellt kan nämnas att Otto Werneskog projekterat vindkraft som sedan 2009 och framgångsrikt avyttrat dessa till OX2 och Eolus vind.

”Jag var tidigt, redan 2009, i vindkraftsmarknaden i Sverige och Finland, och har projekterat vindkraft för 4-5 Mdr kronor sedan dess dels i egen regi, dels med samarbetspartners. Jag ser nu framför mig en accelererad tillväxt i branschen, inte minst på grund av de omvälvande omvärldshändelser vi ser. SENS skall vara en del av den tillväxten framöver, både genom organisk tillväxt, men också genom förvärv eller samarbeten med andra aktörer på marknaden. Tillväxten i branschen kommer fortsätta under minst 10år, och kommer även leda till en konsolidering av marknaden där SENS skall vara en aktör. Komplementet med energilagring kommer också möjliggöra för SENS att på ett par års sikt bli en leverantör av förnybar el från sol och vind utan problemen med ojämn produktion.” säger Otto Werneskog.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; grundare och operativt ansvarig för projektet; 070 628 01 93

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 11:20.

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga