SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 samt TO 3

28 september 2021, kl 13:21

Idag, den 28 september 2021, är sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 samt TO 3 i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”). Anmälningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 och TO 3 pågår till och med den 30 september 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SENS till en teckningskurs om 0,29 SEK per aktie.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 1 och TO 3:

Anmälningsperiod: 17 – 30 september 2021 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)

Antal teckningsoptioner: 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO 1 och 1 159 420 av serie TO 3, totalt antal teckningsoptioner 14 748 932.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i SENS till kursen 0,29 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs SENS 4 277 190 SEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 september 2021.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 1 och TO 3 finns att tillgå på Bolagets hemsida på www.sens.se

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Händelser under september

SENS tecknar ett joint venture-avtal med Boson för att utveckla projekt i Polen

SENS och Boson Energy startar ett projektbaserat joint venture i Polen. Gemensamt kommer parterna att fokusera på projektutveckling för vätgasproduktion, pumpkraftverk och säsongslagring av värme.

Parternas respektive teknik har betydande synergier när det gäller att bygga nästa generations distribuerade energisystem som är utformade för att möta framtida elnätskrav med ökad produktion av intermittenta förnybara energikällor. De olika lösningarna som konstrueras av det nya samarbetet kan ge betydande fördelar för intressenter som gruvägare, fjärrvärmeverksamhet och energiintensiva industrier.

SENS erhåller patentgodkännande i USA

SENS beviljas patentgodkännande i USA för patenten kopplade till SENS reversibla värmepump. Patenteten, av SENS kallat, - ”Flera källor” - optimerar energitillförseln till värmepumpens ”kalla sida”. Godkännandet i USA innebär att SENS stärker sitt skydd på ytterligare en stor marknad med god framtidsprognos. 

Till följd av de godkända patenten avser SENS att tillhandahålla energilösningar till fastighetsägare i USA som är ett av SENS huvudsakliga kundsegment inom värmeenergimarknaden. Mer specifikt kommer SENS fokusera på delmarknaden för värme och kyla till kommersiella och offentliga fastigheter, flerbostadshus, kommersiella och offentliga lokaler samt industrier. SENS förväntas kunna kapitalisera på energieffektiviseringar inom fastighetsmarknaden då energiåtervinning och besparing av energi kommer tillmätas större vikt i framtiden, inte minst i USA.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog, IR ansvarig, otto@pumpedhydro.se, Tel: 070-723 66 25

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021, kl 13:20 CET.

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument