SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Kommuniké från Årsstämma 2 juni, 2020

2 juni 2020, kl 12:40

Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) i Stockholm den 2 juni, 2020 beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med Kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat-och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen omvaldes Hans Andreasson, Albert Elfström, Anders Hörnqvist, Mathias Edstedt och Sverker Littorin. Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor.

Stämman beslutade att ledamöter ej anställda eller representerade huvudägarna erhåller 40.000 sek i arvode. Revisor erhåller ersättning enligt löpande räkning.

Länkade dokument