SENS inleder samarbete i Tjeckien

8 juli 2021, kl 12:46 | Regulatoriskt pressmeddelande

Pumped Hydro Storage, som numera är en del av SENS-gruppen, har träffat en överenskommelse med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor. Tjeckien står inför en stor omställning från kolkraft till förnybar energi för att uppnå EUs klimatmål.  Energilagringslösningar spås bli mycket värdefulla i takt med att kolkraften fasas ut.  SENS ämnar att tillsammans med AFRY Hydro Global påbörja en förstudie efter sommaren.

Memorandum of Understanding

SENS tjeckiska partner är DIAMO, ett bolag som ägs av tjeckiska staten. DIAMO startades 1946 och äger och driver flera gruvor i Tjeckien. Bolagets huvudmål är att arbeta för att minimera konsekvenserna efter avvecklad gruvverksamhet med uran, malm samt delar av landets kolbrytning.Memorandum of Understanding, en avsiktsförklaring, som nu tecknats, efter flera månaders ingående diskussioner, behandlar första steget av ett möjligt samarbete. Tillsammans skall SENS och DIAMO genomföra en förstudie på ett projekt i Tjeckien. Gruvan som undersöks är en nedlagd urangruva som heter Rožná mine, där den nedre reservoaren initialt är planerad att vara på 600 meters djup. Om projektet faller väl ut ser SENS god potential i att använda sin teknik även i andra gruvor i landet och på detta sätt kunna bidra till landets omställning mot ett mer hållbart energisystem.
 

Länder med stor andel fossilberoende kraftproduktion står inför en stor omställning

Tjeckiens omställning till en mer hållbar energiförsörjning innebär stora förändringar och investeringar i såväl gammal som ny infrastruktur. För att det skall vara möjligt att lyckas måste andelen förnyelsebar energi och möjligheterna till energilagring ökas exponentiellt.

SENS ser stora möjligheter att stötta DIAMO och Tjeckien i denna utveckling genom sin kunskap och olika tekniska lösningar.

 

För mer information läs här bilagd fullständig artikel eller besök vår hemsida, www.sens.se
 

För frågor vänligen kontakta;

Anna Weiner Jiffer, IR ansvarig SENS; anna.weiner.jiffer@sens.se, tel: 0706 816150

Otto Werneskog, VD Pumped Hydro Storage AB, otto.werneskog@sens.se, tel: 0706 28 0193

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar optimerande energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar är en avgörande del av ett robust energiförsörjningssystem såväl lokalt som nationellt.
Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga