Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) säkerställer finansiering för internationell expansion genom konvertibelt lån om 17,0 MSEK

16 februari 2022, kl 13:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 17,0 MSEK. Bolaget har genomgått en omvandling av verksamheten och går in i en expansionsfas där bolaget väljer att säkra upp finansieringen av expansionen genom ett konvertibelt lån. Skälet till att frångå befintliga aktieägarnas företrädesrätt var att det bedömdes som en mer gynnsam och skyndsam lösning för Bolaget att uppta ett konvertibelt lån, jämfört med andra finansieringsalternativ. Löptiden för det konvertibla lånet är från 15 mars 2022 till 30 juni 2023 med en konverteringskurs om 0,35 SEK/aktie. Det konvertibla lånet förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma. Styrelsen i SENS avser inom kort kalla till extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman avses hållas den 7 mars 2022.

Motiv till upptagande av lånet
SENS har under 2021 genomgått en fundamental omvandling. Från en lokal aktör inom energientreprenader är bolaget nu en internationell utvecklare av storskaliga projekt inom energilagring. Bakgrunden till den nya strategin är den stora efterfrågan på energilagringslösningar i världen för att kunna ställa om energisystemet till hållbara energikällor.

Under 2021 gick bolaget samman med Pumped Hydro Storage och kan nu komplettera SENS etablerade tekniker inom värmelagring med projekt för att lagra elektricitet mot elnätet. Detta är tjänster som efterfrågas för att kunna stabilisera elnätet och elpriset när mer elproduktion kommer från förnybara energikällor.

Bolaget har lagt grunden för att kunna driva den nya strategin. Organisationen har stärkts upp med nyckelpersoner som har lång erfarenhet av att utveckla och finansiera storskaliga energiprojekt. Styrelsen har anpassats till den nya strategin och ny styrelseordförande har tillsatts för att stötta bolaget i den internationella satsningen. Strategiska samarbeten har inletts med Veidekke i Sverige, statligt ägda Eesti Energia i Estland och ThyssenKrupp i Sydafrika.

Bolaget skapar värden genom att äga hela eller delar av projekträttigheterna och utveckla projekten till attraktiva investeringar för t.ex. pensionsfonder och stora energianvändare. För att accelerera den nya strategin kommer det konvertibla lånet att användas för att säkra fler projekträttigheter och utveckla projekten genom att säkerställa teknisk design och finansiella lösningar.

Lise Toll, VD för SENS kommenterar:

”Jag ser nu att vi kan accelerera vår satsning som projektutvecklare av hållbar, storskalig energilagring för att möta den stora efterfrågan i Sverige och utomlands. Det är viktigt att förstå att flera länder som idag är beroende av fossila kraftkällor inte har vattenkraft som kan balansera sol och vindkraft. I dessa länder är våra lagringslösningar vitala för att kunna stabilisera elnäten och elpriserna för att kunna övergå till produktion från förnybara energikällor. Även i Sverige ser vi hur marknaden för flexibilitetstjänster växer, vilket ger ytterligare en intäktsmöjlighet till våra energilagringsprojekt. Intresset för energilagring är stort och vi arbetar hårt för att kunna realisera och avyttra våra projekt till marknaden.”

Villkor för det konvertibla lånet framgår av kallelsen till Bolagsstämman

Extra bolagstämma
Styrelsens förslag om det konvertibla lånet är villkorat av beslut vid den extra bolagsstämma som avser hållas den 7 mars 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman skickas ut inom kort.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 13:30

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga