SENS signerar arrendeavtal för ny 40 MW batterilagringsanläggning utanför Eskilstuna

23 januari 2024, kl 09:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett arrendeavtal med en markägare utanför Eskilstuna. Avtalet möjliggör uppförandet av en batterilagringsanläggning med en planerad kapacitet om 40 MW. SENS projektportfölj av sol- och batteriparker uppgår därmed till 550 MW. 

Under 2023 expanderade SENS sina marknadsandelar genom strategiska avtal och partnerskap. Med en projektportfölj som överstiger 550 MW i sol- och batteriparker, framhäver SENS sin växande betydelse och det förtroende som marknaden har för dess förmåga att leverera attraktiva energilösningar.

Inför 2024 siktar SENS på att fortsätta Bolagets positiva trend genom att fokusera på kvalitativa markområden med engagerade markägare i expansiva regioner. Idag tillkännager SENS att Bolaget har signerat sitt andra avtal på den svenska marknaden för 2024, vilket är ett arrendeavtal för en ny batterilagringsanläggning utanför Eskilstuna. Denna anläggning är planerad att ha en målkapacitet på 40 MW. Dessutom befinner sig SENS för närvarande i dialoger om en potentiell solpark i närheten av batterianläggningen, ett steg som ytterligare skulle stärka Bolagets närvaro och kapacitet i regionen.

Henrik Boman, vd för SENS, kommenterar:
Nu har vi signerat vårt andra arrendeavtal i Sverige under 2024 och bibehåller vår positiva trend från förra året. Marknaden talar sitt tydliga språk, det finns en klar attraktionskraft för hållbara energilösningar och SENS är rustade för att möta det växande behovet. Vår projektportfölj innefattar nu över 550 MW i sol- och batteriparker och visar på att vi framgångsrikt har inlett flera projekt som visar styrkan i vår arrendekonstruktion men också positivt samarbete med dess engagerade markägare i expansiva regioner, där man redan idag tar höjd för framtiden i morgon. Vårt nya avtal i Eskilstuna för en 40 MW batterilagringsanläggning är ett steg i helt rätt riktning som stärker vår position på den svenska energimarknaden.”

SENS strategi för energiprojekt och signerade markarrende
SENS har en väldefinierad sourcingstrategi för att säkerställa realiseringen av samtliga energiprojekt i Bolagets portfölj. I den inledande fasen, den så kallade anskaffningsprocessen, ansvarar SENS för att identifiera attraktiva markarrenden som är lämpliga för etablering av sol- och batteriparker. Dessa områden ska även ligga i nära anslutning till elkablar som är en del av det svenska elnätet.

Efter att ett markarrende har signerats, påbörjar SENS processen för att ansöka om nödvändiga tillstånd och att identifiera en lämplig finansiär för att förverkliga projektet. När SENS har säkrat alla projekträttigheter och kontrakterat en finansiär, uppnås en 'Ready-to-build'-status. Därefter är projektet redo att påbörjas. Den totala tidsramen för denna process uppskattas till cirka 10-12 månader från det att arrendeavtalet är signerat till byggstart.

När en finansiär är kontrakterad, erhåller SENS milestone-betalningar under tillståndsprocessen, vid byggstart, samt när projektet är färdigt och driftsatt.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024, kl 09:45.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga