Implementering av optionsprogram i SENS

17 januari 2024, kl 14:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det optionsprogram som beslutades om av årsstämman den 30 maj 2023, om högst 30 000 000 teckningsoptioner i SENS, nu har implementerats. Teckningsoptionerna, som riktats till anställda i koncernen, förvärvades till 100 procent av nyckelpersoner inom SENS, inklusive verkställande direktören.

Enligt teckningsoptionernas villkor kommer teckning av aktier att vara möjlig från och med den 1 oktober 2026 till och med den 1 november 2026. Teckningsoptionsprogrammets villkor innebär vidare att varje teckningsoption medför rätten att under nyttjandeperiod för varje en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,20 SEK. Givet det nuvarande antalet aktier i Bolaget, skulle en fullständig nyttjandegrad av optionerna leda till en utspädning om maximalt cirka 11 procent.

Fullständiga villkor för teckningsoptionsprogrammet finns tillgängliga i stämmokommunikén som kommunicerades den 30 maj 2023.

Henrik Boman, VD i SENS, förvärvar 10 000 000 teckningsoptioner och kommenterar:
Det faktum att programmet fullt ut nyttjas av nyckelpersoner inom SENS vittnar om en fortsatt stark intern övertygelse om Bolagets framtid och vår goda position för att möta ett växande marknadsbehov av effektiva energilagringslösningar. Med en expanderande projektportfölj ser jag en klar väg mot ett lönsamt SENS som spelar en viktig roll i framtidens energiomställning. Nu blickar vi framåt mot ett händelserikt 2024.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2024 14:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga