SENS har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke och Filipstads kommun kring utveckling av energilager i gruvor

18 mars 2022, kl 15:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke Entreprenad AB och Filipstads kommun. Parterna ska samverka i en förstudie i syfte att utröna möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun för energilagring och söka skapa och utveckla ett grönt kluster/testbädd för energilagring i kommunen.   

Parterna har påbörjat en inventering av gruvor som kan vara lämpliga att utnyttja som pumpkraftverk. Genom denna teknik kan erbjudas såväl lagring av el som balansering av väderberoende elproduktion. 
 
SENS kommer verka för att, utöver kommunen, involvera det lokala näringslivet, markägare och den djupa kunskap om regionens gruvor som finns lokalt i Filipstad.  
 
”Händelserna i vår omvärld har nu ytterligare accelererat utbyggnaden av energiproduktion i Europa. De energislag som kan byggas på kort sikt är vind- och solenergi, då krävs hållbara projekt för att kunna lagra energin för att behålla ett robust elnät och ett stabilt elpris. Vi ser nu fram emot att samarbeta med lokala aktörer i Filipstad för att inventera och utveckla ett energilagringskluster i regionen”, säger Lise Toll, VD för SENS 

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2022 15.30. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga