Kommuniké från Årsstämma 20 maj, 2021

20 maj 2021, kl 14:01 | Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) den 20 maj, 2021 beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med Kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat-och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Saira Alladin, Marcus Sandling, Joakim Sundqvist, Göran Hult, Otto Wernerskog. Mathias Edstedt, Anders Hörnqvist, Sverker Littorin samt Hans Andreasson. Marcus Sandling omvaldes till styrelseordförande.

Johan Kaijser, Allians Revision och Redovisning, omvaldes till Bolagets revisor.

Stämman beslutade att externa ledamöter erhåller 40.000 sek i arvode. Revisor erhåller ersättning enligt löpande räkning.

För vidare information vänligen kontakta Bolagets VD Calle Wellenius på calle.wellenius@sens.se eller på tel nr 0704 18 40 20.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga