SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Kvittningsemission i SENS

23 oktober 2020, kl 14:30

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("Bolaget") föreslår att Bolaget ska genomföra en kvittningsemission. Styrelsen kommer därför inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en kvittningsemission på 3 000 000 kronor.

Bakgrund och motiv

Syftet med kvittningsemissionen är att avlasta bolagets balansräkning, och frigöra likviditet för offensiva satsningar. Den skuld som kvittas är en följd av SENS förvärv av Wessman Group under 2018, och de borgenärer som kvittar är samtliga nyckelpersoner inom SENS. Det innebär att nyckelpersoners ägande i SENS kommer öka substantiellt i samband med Kvittningsemissionen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman ska besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 750 000 kronor genom en kvittningsemission om 3 000 000 aktier ("Kvittningsemissionen"). Syftet med Kvittningsemissionen är att förstärka bolagets balansräkning samt att frigöra kapital för offensiva satsningar istället för amorteringar. Dessutom kommer de nyckelpersoner som deltar i kvittningsemissionen få ett ökat aktieägande i bolaget, vilket styrelsen ser som mycket positivt.

Villkoren i Kvittningsemissionen innebär att skulder om 3 000 000 kronor kommer omvandlas till aktier till en teckningskurs om 1 krona per aktie. Teckningskursen har enligt överenskommelse med fordringsägarna i anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen fastställts till samma teckningskurs som användes i företrädesemissionen.

Länkade dokument