SENS fortsätter sin transformation till internationell projektutveklare och utser Mikael Odenberg till ny styrelseordförande

6 december 2021, kl 19:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) meddelar att bolaget idag har anpassat styrelsen till bolagets nya strategi och utsett Mikael Odenberg till ny styrelseordförande.

SENS har under 2021 gått samman med Pumped Hydro Storage i syfte att bli en betydande utvecklare av projekt för energilagring, inom såväl el som värme. SENS har lång erfarenhet av lagring av energi genom värme och ser att efterfrågan för att kunna lagra energi mot elnätet kommer att öka kraftigt.

Under 2021 har Bolaget påbörjat en internationell satsning och ingått flera samarbeten med industriella aktörer på marknader där behovet av balanskraft är stort. SENS roll på energimarknaden är att bygga portföljer av projekt inom lagring och optimering, som bolaget utvecklar till intressanta investeringsmöjligheter. I rollen som projektutveklare ser SENS projekt för att kunna lagra och balansera förnybar energi som nästa, stora tillväxtområde.

SENS har valt att under 2021 tillsätta en ny operativ ledning med erfarenhet och kompetens från att utveckla och avyttra vindkraftparker som nu har i uppdrag att transformera bolaget till en framgångsrik projektutveklare inom storskalig energilagring.

Bolaget anpassar nu också styrelsen till den nya strategin. Här har fokus varit att behålla kompetenser inom elmarknad, affärsutveckling och investeringar. Bolaget har även velat anpassa styrelsens storlek för ett effektivt styrelsearbete i ett bolag i tillväxtfas.

Fyra sittande styrelseledamöterna fortsätter sina uppdrag; Saira Alladin har med sitt nuvarande uppdrag inom Vattenfall koncernen, och tidigare regionchefsuppdrag på Sweco, en gedigen kunskap inom kraftsystemet samt ett väl etablerat nätverk. Hans Andréasson representerar huvudägaren och har kompetens inom de juridiska aspekterna som f.d. partner och ansvarig för energiområdet på Mannheimer Swartling.  Mathias Edstedt har lång erfarenhet från värmesektorn, där han har haft flera exekutiva roller inom bland annat Stockholm Exergi och Stockholm Gas.  Göran Hult har med sina 21 år som bland annat områdeschef på Fortum för vattenkraft, kärnkraft i Sverige samt FoU, en gedigen erfarenhet från energisektorn.

SENS ser behov av att intensivera sitt internationella samarbete och har utsett den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg till ny styrelseordförande. Mikael har en gedigen erfarenhet från energisektorn och internationellt samarbete, bl.a. inom Nordel och ENTSO-E samt som vice ordförande i Nord Pool ASA (2008-2010). Han deltog i de två senaste, parlamentariska energikommissionerna (1994–1995 och 2015-2016) och var ledamot i regeringens samordningsråd för smarta elnät (2012-2014). Under nio år (2008-2017) var Mikael Odenberg generaldirektör och chef för Svenska kraftnät.

- För att klara av omställningen från fossil kraft kommer vår förmåga att kunna lagra energi att bli avgörande. Det gäller både för att balansera väderberoende energiproduktion och tekniker för att bättre kunna tillvarata spillvärme från tex. industrier och datahallar,” säger Mikael Odenberg.

SENS strategi är att tillämpa beprövad teknik men i innovativ miljö för att kunna lagra stora mängder energi, så att produktionen från hållbara energikällor ska kunna matcha förbrukningen hos konsumenten.

- Jag ser hur marknaden för lagring tar fart och den som kan tillhandahålla lösningar inom det här området har spännande år framför sig. Min vision är att SENS, genom att använda beprövad teknik och en etablerad affärsmodell, ska kunna bli en pionjär för projektutveckling inom energilagring och optimering av energianvändning. Vi kommer att ha en distinkt roll på energilagringsmarknaden som utvecklare av attraktiva investeringsmöjligheter, slutar Mikael Odenberg.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2021 19.15. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga