SENS offentliggör halvårsrapport för perioden januari – juni 2022

19 augusti 2022, kl 15:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari - juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (www.sens.se) samt som bifogad fil.

Kommentar från Henrik Boman:

Klimatfrågan och den hållbara omställningen är och tycks förbli ett dominerande ämne i dagens nyhetsflöde. Den rådande omställningen och utvecklingen av fossilfria energikällor präglar flera länders beslutsfattares agendor för att finna åtgärder om att bli klimatneutrala. I takt med att förnyelsebara energisystem ökar i omfattning, kommer rimligen behovet av energilagring att öka. Produktionen av energi och dess hantering måste ske regenerativt och så miljömässigt som möjligt utan att tappa dess effektivitet; energilagring är en fundamental pusselbit i hållbara framtida energilösningar.

SENS har en viktig roll att spela i att möjliggöra övergången till förnyelsebar energiproduktion. Lagring av den förnyelsebara energin är en nödvändighet för att exempelvis behålla ett stabilt elnät runt om i världen. I dagsläget ser vi rekordhöga kostnader för bland annat el och olja, vilket driver på den fossilfria omställningen. Vår affärsidé fokuserar på att stötta aktörer, i takt med att omställningen till förnyelsebar energi ökar, genom att erbjuda hållbara och miljövänliga metoder för att producera och/eller lagra el. Intresset för våra projekt och lösningar återfinns både i Sverige och utomlands. SENS befinner sig i en spännande tillväxtfas och är beredda att bistå intresserade marknader som nu rustar sig för den gröna omställningen och därmed en mer hållbar framtid. Det handlar om att få ekonomin att blomstra och växa utan att miljön och klimatet skadas ytterligare.”

Finansiella data

Apr-jun 2022    Apr-juni 2021 Jan-jun 2022 Jan-jun 2021                   Helår 2021
Nettoomsättning (Mkr)  3,0 10,0 11,5 18,5 32,2
EBITDA (Mkr) -4,3 -5,7 -7,3 -11,6 -23,0
Rörelseresultat (Mkr)  -8,0 -6,9 -15,5 -15,0 -37,7
Resultat efter skatt (Mkr)  -9,6 -7,7 -17,2 -16,8 -40,0
Resultat per aktie (kr) -0,04 -0,04 -0,07 -0,08 -0,18
Eget kapital (Mkr)  30,7 -3,0 30,7 -3,0 43,7
Eget kapital per aktie (kr) 0,13 -0,01 0,13 -0,01 0,20
Totalt antal aktier 235 151 657 208 412 444 235 151 657 208 412 444 220 402 725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Väsentliga händelser under andra kvartalet (april – juni 2022)

 • Den 1 april meddelade SENS att Bolagets VD Lise Toll meddelat sin uppsägning. Styrelsens ordförande har tillsammans med styrelsen tillfälligt förordnat Otto Werneskog som tf VD. 
 • Den 11 april meddelade SENS att Bolaget har utsett Hans Andréasson till tillförordnad styrelseordförande då Mikael Odenberg valt att avgå.
   
 • Den 11 april meddelade SENS utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 respektive serie TO 4.  Totalt nyttjades 11 437 047 teckningsoptioner, varav 10 828 711 TO 2 och 608 336 TO 4, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 78 procent. SENS tillförs därmed cirka 2,8 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4.
 • Den 13 april meddelade SENS att samarbetet med IKEA går mot färdigställande kring byte av kylsystem i flertalet varuhus i Sverige. SENS har haft i uppdrag att i samarbete med Alfred Consulting, projektera och handla upp kylsystem, för att ersätta kylmaskinerna med mer miljövänligt köldmedium, samt att öka tillvaratagandet av spillvärme från kylmaskinerna.
   
 • Den 14 april meddelade SENS att energiåtervinningsprojekt för Uppsala Hem går in i slutfasen och förbereds för slutbesiktning.
   
 • Den 19 april meddelade SENS projektet för Catena i Årsta och Linköping fortskrider och beräknas slutföras under andra kvartalet 2022. Projektet har ett sammantaget värde om ca 28 MSEK.
   
 • Den 20 april meddelade SENS att Bolaget har erhållit ordrar för effektrevideringar av Bolagets återkommande fjärrvärmekunder med värde om 0,5 MSEK. De återkommande kunderna inkluderar bland annat Norrenergi AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, Pite Energi AB, Arvika Fjärrvärme AB, Norrtälje Energi AB, Sandviken Energi AB med flera. 
 • Den 28 april meddelade SENS att Bolaget har erhållit order från fjärrvärmekunder om 300 tkr för alternativkostnadsanalys som tas fram med SENS egenutvecklade alternativkostnadsverktyg Kundkalkylen.
 • Den 5 maj tillträdde Henrik Boman som ny VD i SENS med omedelbar verkan. Vidare kommer Hans Andréasson föreslås till ordinarie styrelseordförande vid den kommande bolagsstämman då Mikael Lundin meddelat att han inte står för förfogande som ny styrelseledamot som tidigare meddelats.
 • Den 25 maj meddelande SENS att Bolaget har tecknat ett avtal om att exklusivt få undersöka förutsättningarna för ett pumpkraftverk i Värmlandsbergsgruvan. Avtalet SENS har ingått är ett 36 månaders exklusivitetsavtal med markägare till Värmlandsbergsgruvan i Filipstad, om att utvärdera förutsättningarna för att konstruera ett fullskaligt pumpkraftverk om cirka 10-20 MW. Exklusivitetsavtalet stipulerar också möjlighet till arrendeavtal om 30år + 30 års förlängningsoption vid exklusivitetsperiodens slut.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 8 juli meddelade SENS att Bolaget har erhållit en beställning om förstudie från Erikshester Vindpark AB för att utvärdera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera ett batteri till vindparken. SENS uppdrag är att analysera vindparkens produktionsdata för att räkna på den potentiella vinsten med optimerad energiförsäljning och ställa det mot investeringskostnaden, samt dimensionera en optimal storlek för ett batteri för vindparken.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl 15:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga