SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

SENS kallar till extra bolagsstämma för nyval av styrelsen

22 november 2021, kl 08:59 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, kallar härmed till en extra bolagsstämma i Bolaget måndagen den 6 december 2021 för att hålla nyval till bolagets styrelse. Kallelsen finns tillgänglig på SENS hemsida (https://www.sens.se/) samt som bifogad fil.

Val av bolagets styrelse

Bolaget har sedan samgåendet med PHS haft en stor styrelse med en övervikt mot fastighetsmarknadskompetens. I linje med Bolagets nya strategiska inriktning mot storskaliga projekt med fokus på energilagring, både av elektricitet och värme, behöver bolaget förstärka kompetensen inom elmarknadsområdet och inom internationella nätverk. Den nya styrelsen kommer att ha en lämpligare storlek, en djupare kunskap kring elmarknadsfrågor och ett stort internationellt närverk inom relevanta områden.

Till nyval föreslås Mikael Odenberg, som även föreslås vara styrelsens ordförande. Mikael har arbetat som generaldirektör för Svenska Kraftnät under 9 år, och tillför bolaget kraftmarknadskompetens och ett internationellt nätverk vilket vi ser blir av mycket stort värde för att realisera bolagets strategi. Därtill har Mikael mer än 3 decennier lång politisk karriär bakom sig, bland annat som försvarsminister.

Till omval föreslås Saira Alladin, Hans Andréasson, Mathias Edstedt samt Göran Hulth.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 November 2021 09.00. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument