Veidekke och SENS samarbetar för miljövänlig energilagring i gruvor

24 januari 2022, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Veidekke och Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har tecknat en överenskommelse om att gemensamt utreda och genomföra pumpkraftverk i nedlagda nordiska gruvor. Mark- och gruvägare får nu ett möjligt användningsområde för uttjänade gruvor som bidrar till en positiv påverkan på elnäten och som minskar CO2-utsläppen.

I dagsläget är denna typ av samarbete angeläget eftersom elnätet utsätts för större påfrestningar när Sverige har fått ett mer volatilt elsystem med en ökande andel intermittent produktion, såsom sol- och vindkraft. Med ökad energilagring kan nätet och elpriser stabiliseras.

SENS är en projektutvecklare som specialiserat sig på att utveckla nedlagda gruvor till intressanta investeringsmöjligheter inom pumpkraftverk. Som utvecklare är SENS roll att säkra projekten och utreda de tekniska och kommersiella förutsättningarna för att kunna dimensionera och leverera en optimal anläggning som säljs som en attraktiv investering till marknaden. Veidekke har stor erfarenhet av anläggningsarbete i gruvor och inom vattenkraften i Skandinavien. Genom att i tidig fas kunna vara med och utvärdera projektens förutsättningar från ett anläggningsperspektiv ser båda parter att samarbetet ska leda till att gruvor med rätt förutsättningar väljs ut och en kostnadseffektiv design tillämpas för att öka värdet av projekten.

– Det känns spännnande att vara med och bidra inom ett så högaktuellt område. Klimatfrågan och vår framtida energiförsörjning är avgörande för vårt samhälle. Vi vill ta till vara på alla goda idéer som bidrar till hållbara lösningar, säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef för Veidekke Infrastruktur i Sverige.

Det unika med att bygga pumpkraftverk i gruvor är att miljöbelastningen minskas kraftigt jämfört med andra typer av projekt. Om både den höga och låga reservoaren kan hållas under jord kommer mycket lite att överhuvudtaget vara synligt ovan jord. Det kan ge en positiv påverkan på miljön, om man tar hand om och använder en gruva som annars är en möjlig miljöfara på olika sätt.

- Det är roligt att våra lösningar på pumped hydro-området nu blivit mer allmänt kända. Genom det här samarbetet ser jag hur vi ökar säkerheten för genomförbarhet av projekten. Vi tror att det finns ett stort intresse för att finansiera den här typen av tillgångar, säger Lise Toll, VD för SENS.

Veidekke och SENS kommer tillsammans att erbjuda mark- och gruvägare ett attraktivt sätt att ta till vara på den tillgång som nedlagda gruvor kan utgöra för energilagring. Tillsammans avser bolagen att bygga upp en portfölj med möjliga gruvanläggningar och löpande utvärdera, utveckla och genomföra pumpkraftprojekt i dem. Ett typiskt projekt har en investeringsvolym som börjar runt 300 miljoner kronor och erbjuder en långsiktig investering med låg risk och avkastning som möter kraven för en attraktiv investering i förnybar energiproduktion.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Veidekke Infrastruktur, tel. +46 76 840 05 56

Lise Toll, VD SENS, lise.toll@sens.se, Tel: +46 73 637 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2022 07.00. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Om Veidekke

Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största entreprenör med ca 8 100 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2020 en omsättning på ca 38 miljarder NOK.

Veidekke bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 12,2 miljarder NOK (2020).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga