Komplettering: Årsredovisning bifogas i pressmeddelande

6 maj 2022, kl 17:44 | Regulatoriskt pressmeddelande

Komplettering till tidigare pressmeddelandet, nu med årsredovisning bilagd i utskicket.  

I revisionsberättelsen återfinns bland annat följande upplysning:

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och
informationen under rubriken Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa förhållanden tyder på att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta
verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Tullberg; rikard.tullberg@sens.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 17:40.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga