SENS publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2023

15 augusti 2023, kl 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari - juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (www.sens.se) samt som bifogad fil.

Kommentar från Henrik Boman:
SENS har präglats av betydande framsteg under första halvåret 2023. Detta år har varit betydelsefullt med flera kommersiella genombrott, särskilt under det andra kvartalet. Vi har genom våra insatser nått betydande framsteg och likväl etablerat oss som en aktör att räkna med inom den globala energiomställningen.

Ett av de mest betydelsefulla framstegen under detta kvartal är ingåendet av vårt samarbete med Axpo, Schweiz största energibolag tillika global ledare inom handel av förnybar energi. Detta samarbete innebär att vi kommer fortsätta utvecklingen av en av Sveriges största batterilagringssystem och solcellsanläggning vilket finansieras och ägs av Axpo.

Till följd av affären med Axpo redovisar vi ett positivt kassaflöde från vår löpande verksamhet som uppgick till 2 188 Tkr, en förbättring med 10 420 Tkr jämfört med samma period föregående år. Vi förbättrade vårt justerade EBITDA-resultat med 6 527 Tkr efter att det justerade EBITDA resultatet inklusive andelar i koncernbolag uppgick till 2 231 Tkr. Vi är väldigt stolta att äntligen kunna presentera ett positivt resultat innan avskrivningar efter allt jobb vi lagt ned att transformera bolaget och samtidigt utveckla nya framgångsrika projekt. Det skall noteras att denna betalning från Axpo var endast en av flera kommande milestone-betalningar i detta projekt, vilka också kommer inbringa signifikanta belopp framgent fram tills projekt blir färdigt för byggstart inom 6-12 månader. Finansieringen från affären kommer inte bara att driva SENS tillväxt, utan även påskynda utvecklingen av våra pågående projekt inom storskalig energilagring; t.ex. Värmlandsbergsgruvan.

Finansiell data

Apr-jun 2023    Apr-jun 2022 Jan-jun
2023
Jan-jun
2022
Helår 2022
Nettoomsättning (Mkr)  1,7 3,0 2,0 11,5 15,5
EBITDA (Mkr) -2,2 -4,3 -5,0 -7,4 -11,6
EBITDA inkl. resultat från konc.bolag 2,2 -4,3 -0,5 -7,4 -11,6
Rörelseresultat (Mkr)  -5,3 -8,0 -11,0 -15,5 -24,6
Resultat efter skatt (Mkr)  -1,3 -8,5 -7,6 -16,2 -26,3
Resultat per aktie (kr) 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,2 -8,2 -0,3 -12,5 -21,3
Eget kapital (Mkr)  13,2 30,8 13,2 30,8 20,8
Eget kapital per aktie (kr) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totalt antal aktier 235 151 657 235 151 657 235 151 657 235 151 657 235 151 657

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Väsentliga händelser under andra kvartalet (april – juni 2023)

  • Den 12 april meddelade SENS att Bolaget har signerat en avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies AB ("Flower"). Teknikföretaget Flower erbjuder en teknik som främjar energiomställningen genom att balansera energisystemet och ämnar ansluta projektet i Värmlandsbergsgruvan till den svenska energimarknaden när projektet är slutfört.
  • Den 9 maj meddelade SENS att Bolaget har anslutit sig till Sweden + Spain Green Alliance. SENS har sedan tidigare identifierat Spanien som en intressant marknad och väljer nu att stärka sin satsning och utöka Bolagets närvaro för att således hitta fler affärsmöjligheter kopplat till gröna och hållbara energilagringssystem.
  • Den 15 maj meddelade SENS att Bolaget har inlett ett samarbete med Axpo, Schweiz största producent av förnybar energi, för att förvärva och finansiera utvecklingen av SENS solcellsanläggning och batterilagringssystem i Filipstad. Samarbetet genererar betydande ekonomiskt såväl som strategiskt värde för båda parter.
  • Den 8 juni meddelade SENS att Bolaget har inlett ett nytt batteriprojekt i Filipstads kommun. Batterilagret väntas ha en kapacitet på 30 MW och kommer att upprättas i närheten av Värmlandsbergsgruvan där SENS tidigare har inlett flera projekt. Inledningsvis kommer SENS sträva efter att erhålla behövlig tillståndshantering innan byggnationen inleds.
  • Den 30 juni meddelade SENS att Bolaget har tecknat ett avtal om en förstudie med Spendrups AB. SENS kommer att studera möjligheterna att bygga både en solcellspark och en batterianläggning i anslutning till Spendrups bryggeri i Grängesberg.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2023 9:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga