Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

29 april 2021, kl 20:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

I revisionsberättelsen återfinns bland annat följande upplysning

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och informationen under rubriken Likviditetsrisk. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

För frågor kontakta;

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Calle Wellenius, VD SENS                                                   0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga