SENS offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2022

22 november 2022, kl 16:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (www.sens.se) samt som bifogad fil.

Kommentar från Henrik Boman:
Omvärlden sätter sitt tydliga spår och vi ser att diskussionerna om Europas energisituation blir alltmer omfattande inför den stundande vintern. Vi befinner oss i en utmanade period där behovet av hållbara lösningar är brådskande, för att inte säga akut, för att möta väderberoende elproduktion och erbjuda en kontinuerlig och stabil energiförsörjning. Omställningen är nödvändig globalt och SENS är redo att möta marknadens behov av effektiva energilagringslösningar i utlandet men självklart även i Sverige.

SENS lösningar har fått ett positivt genomslag, både i Sverige och internationellt. Utöver att våra lösningar möter åtskilliga kunders behov ser vi även regenerativa fördelar. Förutom de hållbara fördelarna med våra lösningar, ser vi flera sociala och ekonomiska fördelar med att återanvända nedlagda gruvor. Allt fler gruvägare och företag ser fördelarna med att ge verksamheten ett nytt liv i takt med att energilagring blir mer efterfrågat. Kompetens inom gruvverksamheten tillåts att återanvändas, energilagringen ger ett betydande ekonomiskt bidrag till omställningsprocessen, energilagring och energiutvinning sker utan nya omfattande ingrepp i naturen, regioner, kommuner och inte minst företag ges en reell möjlighet att göra skillnad.

SENS lösningar skapar även ett cirkulärt system med tydligt minskad påfrestning på närmiljö samtidigt som det möjliggörs ett nytt liv för nedlagda gruvor vid produktion av el; i Värmlandsbergsgruvan 20 MW vid full produktion. SENS konceptuella lösningarna ger en mobilitet, där vi även har möjlighet att erbjuda enskilda lösningar i form av exempelvis batterilagring eller kombinerade lösningar i form av batterilagring och solparksanläggningar på mark och på industritak. 

Finansiell data

Jul-sep 2022    Jul-sep 2021 Jan-sep 2022 Jan-sep 2021                   Helår 2021
Nettoomsättning (Mkr)  1,4 6,1 12,9 24,7 32,2
EBITDA (Mkr) -1,8 -8,0 -9,2 -19,6 -23,0
Rörelseresultat (Mkr)  -4,9 -12,9 -20,4 -27,9 -37,7
Resultat efter skatt (Mkr)  -5,3 -13,1 -22,6 -30,0 -40,0
Resultat per aktie (kr) -0,02 -0,06 -0,10 -0,14 -0,18
Eget kapital (Mkr)  25,5 58,2 25,5 58,2 43,7
Eget kapital per aktie (kr) 0,11 0,28 0,11 0,28 0,20
Totalt antal aktier 235 151 657 208 412 444 235 151 657 208 412 444 220 402 725

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli – september 2022)

  • Den 8 juli meddelade SENS att Bolaget har erhållit en beställning om förstudie från Erikshester Vindpark AB för att utvärdera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera ett batteri till vindparken. SENS uppdrag är att analysera vindparkens produktionsdata för att räkna på den potentiella vinsten med optimerad energiförsäljning och ställa det mot investeringskostnaden, samt dimensionera en optimal storlek för ett batteri för vindparken.
  • Den 22 augusti meddelade SENS att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Kracht Alpha (”KA”). Samarbetet avser att KA kommer agera projektutvecklingspartner nere i Sydafrika. KA, som också är en projektutvecklare av förnyelsebar energi, har lång erfarenhet och lokal kännedom av att utveckla komplexa projekt i den Sydafrikanska marknaden. Genom partnerskapet får KA möjligheten att använda sig av SENS tekniska kompetens och kapacitet vad gäller hållbara energilösningar och SENS får både en starkare lokal kännedom och extra resurser som kan hitta affärsmöjligheter på den Sydafrikanska marknaden.
  • Den 14 september meddelade SENS att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke Entreprenad AB och BayWa r.e. Nordic AB. Tillsammans kommer parterna samverka för att utvärdera möjligheterna att bygga en solcellspark i Filipstad med uppskattad effekt om cirka 20 MW.
  • Den 26 september meddelade SENS att Bolaget ingår ett avtal tillsammans med gruvbolaget DIAMO från Tjeckien. Överenskommelsen avser en förstudie i den tjeckiska gruvan Rožná som syftar till att undersöka möjligheterna för att bygga en pumpkraftsanläggning och utveckla långtidsenergilagring.
  • Den 30 september kallades aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB till extra bolagsstämma den 14 oktober 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 6 oktober publicerade SENS en sammanfattning av de första 150 dagarna med Henrik Boman som VD. Utöver signerade avtal har SENS fortsatt att fokusera på transformationen av Bolaget med mer fokus mot energilagring och förnyelsebar energi i form av storskaliga projekt i Sverige och utomlands.
  • Den 14 oktober publicerade SENS kommuniké från den extra bolagsstämman. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förslaget om en riktad emission av högst 14 000 000 teckningsoptioner avseende, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 1 394 749,31 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 16:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga