SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier

24 juni 2021, kl 14:56

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) beslutade, att i enlighet med stämmans beslut av den 21 juni 2021, genomföra en riktad nyemission av aktier till ett fåtal utvalda svenska investerare. Samtliga aktier tecknades i enlighet med emissionsbeslutet och styrelsen i SENS har idag beslutat om tilldelning.

Villkoren för emissionen är i huvuddrag:

Teckningskurs: 0,60 kr/aktie

Emittering av totalt 15 666 667 aktier

Emissionen tillför SENS ca 9,4 MSEK i kontanter, före emissionskostnader

Riktad nyemission till ett fåtal investerare

Tecknarna är ett fåtal investerare, bland annat Mellansvensk Industrigrupp och Otto Wernerskog (genom Förenad Kraft AB), som är Pumped Hydro Storage Sweden AB:s (”PHS”) grundare. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsen är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att för att ta tillvara de nya projektmöjligheter som nu visats sig finnas i samband med förvärvet av PHS.

För mer information om den riktade emissionen hänvisas till Bolagets offentliggjorda pressmeddelande den 2 juni 2021 .