Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier

24 juni 2021, kl 14:56 | Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) beslutade, att i enlighet med stämmans beslut av den 21 juni 2021, genomföra en riktad nyemission av aktier till ett fåtal utvalda svenska investerare. Samtliga aktier tecknades i enlighet med emissionsbeslutet och styrelsen i SENS har idag beslutat om tilldelning.

Villkoren för emissionen är i huvuddrag:

Teckningskurs: 0,60 kr/aktie

Emittering av totalt 15 666 667 aktier

Emissionen tillför SENS ca 9,4 MSEK i kontanter, före emissionskostnader

Riktad nyemission till ett fåtal investerare

Tecknarna är ett fåtal investerare, bland annat Mellansvensk Industrigrupp och Otto Wernerskog (genom Förenad Kraft AB), som är Pumped Hydro Storage Sweden AB:s (”PHS”) grundare. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsen är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att för att ta tillvara de nya projektmöjligheter som nu visats sig finnas i samband med förvärvet av PHS.

För mer information om den riktade emissionen hänvisas till Bolagets offentliggjorda pressmeddelande den 2 juni 2021 .


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, 0707-236625

Anna Weiner Jiffer, IR ansvarig, anna.weiner.jiffer@sens.se; 0706-816150

Sustainable Energy Solutions sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning för industrier, fastighetsägare, energiproducenter och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, högtemperatur lager, pumpkraft, reglering och produktion och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen till en fossilfri energiförsörjning, såväl lokalt som internationellt.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga