Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2 samt TO 4, anmälningsperiod inleds

17 mars 2022, kl 21:30

Teckningskursen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) optionsserier TO 2 samt TO 4 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,25 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 18 mars och pågår till och med den 31 mars 2022. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SENS till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4 nyttjas tillförs Bolaget cirka 3,7 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK).

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 18 – 31 mars 2022 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)

Antal teckningsoptioner: 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 159 420 av serie TO 4, totalt antal teckningsoptioner 14 748 932.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i SENS till kursen 0,25 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs SENS 3 687 233 SEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 29 mars 2022.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 2 respektive TO 4? Förvaltarregistrerade innehav Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedel TO 2” respektive ”Anmälningssedel TO 4” på SENS (www.sens.se). I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2022 21.30. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga